Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Placeringsverksamheten vid statens kärnavfallshanteringsfond diversifieras

Arbets- och näringsministeriet
25.3.2021 13.45 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 15.06
Pressmeddelande
Paperipino

Den 25 mars överlämnade statsrådet lagändringar till republikens president för stadfästelse. Genom ändringarna uppdateras bestämmelserna om reservering av medel för kärnavfallshantering. Placeringen av de tillgångar som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond ska bli mångsidigare och mer långsiktig.

Ändringarna gäller kärnenergilagen, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2021.

Statens kärnavfallshanteringsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och som har en noggrant avgränsad uppgift och ett noggrant avgränsat syfte enligt kärnenergilagen: reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering. Till kärnavfallshanteringsfonden, som inrättades i slutet av 1980-talet, inflyter årligen avgifter från de avfallshanteringsskyldiga (Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj) så att det finns tillräckligt med medel för de uppskattade kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Vid utgången av 2020 uppgick fondens medel till över 2,6 miljarder euro. I fonden finns dessutom cirka 23 miljoner euro till följd av nedläggningen av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsreaktor.

Genom ändringen av kärnenergilagen sörjer man för att värdet av kärnavfallshanteringsfondens tillgångar bevaras och samtidigt för att medlen räcker till för kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Genom reformen möjliggörs en bättre avkastning på investeringarna genom att risktagningen ökas måttligt. Det säkerställs också att medlen räcker till genom bestämmelser om riskhanteringen. Bestämmelserna behövde revideras för att kärnavfallshanteringsfonden ska kunna dra nytta utveckling på finansmarknaden och i finansbranschen. En större investeringsrisk möjliggör bättre avkastning på lång sikt.

De avfallshanteringsskyldiga eller deras ägare har fortfarande rätt att återlåna medel som de har deponerat i fonden. Denna andel är i fortsättningen 60 procent i stället för nuvarande 75 procent. Lånetiden förlängs från ett år till tre år. Minst 20 procent ska investeras i finska statens skuldförbindelser. Därtill kan minst 20 procent användas till aktier och andra investeringar. Andelen övriga investeringar och investeringar i finska statens skuldförbindelser kan också vara större, om de avfallshanteringsskyldiga inte utnyttjar sin rätt att låna medel ur fonden fullt ut.

Fondens förvaltningsmodell och organisation ses över. Bestämmelserna om dessa lyfts upp till lagnivå på det sätt som förutsätts i 119 § i grundlagen. Kärnavfallshanteringsfonden står fortsättningsvis utanför statsbudgeten och är underställd och förvaltas av arbets- och näringsministeriet.

Systemen för understöd för forskning i kärnsäkerhet och kärnavfallshantering slås samman. De avgifter som samlas in hos innehavare av kärnanläggningar och de avfallshanteringsskyldiga åren 2023–2025 bestäms på nuvarande grunder, men åren 2026–2032 minskar avgifterna något. År 2020 uppgick beloppet av avgifter som samlas in för understöd till sammanlagt cirka 12,2 miljoner euro. År 2026 uppskattas beloppet uppgå till 8,2 miljoner euro.

Ytterligare information:
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
 

Tillbaka till toppen