Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Projektet Arbetsliv 2020 förenade utvecklarorganisationerna för att uppnå ett bättre arbetsliv – nätbaserat arbete möjliggjorde mångsidig verksamhet ända från podcaster om förtroende till workshoppar om ledarskap

Arbets- och näringsministeriet
10.5.2019 9.00
Pressmeddelande

Förenandet av aktörsfältet, ökad offentlig diskussion om arbetslivet och framförandet av aktuella utvecklingsteman betraktades som lyckade resultat vid den slutliga utvärderingen av det riksomfat-tande projektet Arbetsliv 2020. Utvärderingen genomfördes av konsultbyrån MDI Public Oy.

Projektet Arbetsliv 2020 som samordnats av arbets- och näringsministeriet har genomfört en nationell strategi för utveckling av arbetslivet och utvecklat kvalitativa teman i det finska arbetslivet, såsom ledarskap, samt betonat betydelsen av inkluderande organisationskultur. Visionen i projektet har varit att Finland ska ha Europas bästa arbetsliv år 2020. Projektet inleddes 2013 som ett spetsprojekt under statsminister Jyrki Katainens regering och avslutas i augusti 2019.

När projektet avslutas befinner sig det finländska arbetslivet på toppnivå i Europa och i flera avseenden i bättre tillstånd än i början av projektet. Enligt den färska slutliga utvärderingen har det uppstått mer omfattande samarbete än tidigare mellan de centrala utvecklarorganisationerna i arbetslivet i och med projektet Arbetsliv 2020. Projektets nätverksbaserade arbetssätt och verksamhetslogik som baserar sig på ett tänkesätt med påverkansvägar för att nå arbetsplatserna betraktades som ändamålsenliga metoder för att nå en vision.

Projektet har dessutom på ett lyckat sätt lyft fram utvecklingsteman för arbetslivet till samhällelig diskussion och därmed stärkt vikten av att utveckla arbetslivet. Projektet har även delat ut informa-tion och verktyg för utvecklingsarbetet till arbetsplatser och sörjt för en fortsättning av de koncept som utvecklats i projektet.

– Vi har under projektet satsat särskilt på kommunikation, och med hjälp av mångsidiga temainnehåll har vi lyckats nå nya målgrupper. Utan den breda kunskapsbasen hos nätverket av aktörer skulle detta inte ha lyckats, summerar projektdirektör Margita Klemetti.

Snabba förändringar i arbetet och insamling av uppföljningsdata som utmaningar

Enligt den slutliga utvärderingen har projektets utmaningar bland annat varit kraftfullare förändringar i arbetet än väntat och en svag ekonomisk utveckling under projektets första år. Konkretiseringen av verksamheten på arbetsplatsnivå har dessutom varit en utmaning och delvis berott på brist på aktuell uppföljningsdata. Även om man skapade ett uppföljningssystem för projektet och man har fått data om den allmänna utvecklingen i arbetslivet till exempel genom arbetslivsbarometern, har projektet saknat aktuell data om utvecklingsarbetet på arbetsplatserna och resultaten. 

– Det är svårt att mäta konsekvenserna av ett enskilt projekt eftersom utvecklingen för varje arbetsplats påverkas av åtskilliga faktorer och utvecklingsarbetet bedrivs även utan projekt. Man bör dock fästa uppmärksamhet vid detta i fortsättningen eftersom fungerande indikatorer förutom att de stöder ledandet av projektarbetet även sporrar arbetsplatserna att utvecklas, säger Klemetti.

Ett gemensamt mål engagerar

Enligt utvärderingen har projektet Arbetsliv 2020 visat att utvecklarorganisationerna inom arbetslivet har ett starkt intresse och kompetens för nätverksbaserad verksamhet när det finns en inspirerande mission. Enligt Klemetti är det bra att utnyttja denna styrka även i fortsättningen, om riktlinjer om förnyelse av arbetet och arbetslivet i framtiden tas in i nästa regeringsprogram.

– Vi hoppas att utvecklingen av arbetslivet fortsätts utifrån redan existerande arbete, med beaktande av styrkan i det förefintliga nätverket och vår erfarenhet. Med det riksomfattande utvecklingsarbetet kan man påskynda förnyelsen av arbetslivet och stärka individernas och arbetsplatsernas förmåga att möta utmaningar och möjligheter med förändringarna i arbetet.

Ytterligare information:

Margita Klemetti, projektdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7032
Mikko Valtakari, sakkunnig, MDI Public Oy, tfn 040 569 1568

Tillbaka till toppen