Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

På denna sida sammanställer vi information och berättar vilka du som företagare kan kontakta.

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Råd till företag

Kostnadsstöd

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara den svåra ekonomiska krisen som coronapandemin orsakat. Stödet ersätter företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Stödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent på grund av coronaepidemin.

Statskontoret har ansvar för att ordna ansökan. Statskontoret ska öppna stödansökan den 21 december 2020 och ansökningstiden fortsätter till den 26 februari 2021.

Till följd av att omsättningen minskat på grund av coronapandemin har många företag svårt att klara lönekostnaderna och de oflexibla kostnaderna i affärsverksamheten. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning  på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent i juni–oktober 2020, jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Om företaget har grundats den 1 maj 2019 eller senare, är jämförelseperioden 1.1–29.2.2020.

Utöver företagets egen omsättning bedöms minskningen av omsättningen inom företagets verksamhetsområde. Om omsättningen inom verksamhetsområdet har minskat med minst 10 procent, bedöms det att branschen har lidit av coronakrisen, och företaget kan ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering. En analys av läget inom verksamhetsområdet hjälper till att tilldela stödet till de företag som drabbats av just coronakrisen och påskyndar behandlingen av företagets ansökan vid Statskontoret.

De verksamhetsområden som omfattas av stödet utfärdas genom en separat förordning. Branscherna kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Verksamhetsområdena fastställs utifrån de omsättningsuppgifter för juni–oktober 2019 och 2020 som fås från Skatteförvaltningen.

Företag kan dock ansöka om stöd även om omsättningen inom verksamhetsområdet inte har sjunkit med minst 10 procent under juni–oktober 2020 och verksamhetsområdet därför inte nämns i bilagan till statsrådets förordning. Företaget ska då i sin ansökan ange särskilt vägande skäl för att det förlorat i omsättning på grund av coronapandemin.

Kostnadsstödssystemet gäller också för stiftelser och föreningar som driver affärsverksamhet. Stöd kan inte beviljas företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiske eller  vattenbruk.

Statskontoret: Branscher
Statskontoret: Vanliga frågor om kostnadsstöd till företag
Pressmeddelande: Ändringarna i lagen om kostnadsstöd träder i kraft snart – ansökan om stöd till företag som drabbats av coronakrisen inleds före jul
Pressmeddelande: Företag inom alla branscher kan ansöka om kostnadsstöd – villkor för stödet är att omsättningen minskat på grund av coronaläget
Frågor och svar om regeringens proposition om återinförande av kostnadsstödet
 

Lån och borgen

Kontakt din bank eller finansiär

Om ditt företag tillfälligt har ekonomiska problem, lönar det sig för dig att försöka förutse situationen och först kontakta din egen bank och andra som finansierar företaget.

Bankerna har meddelat att de är beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Du kan få borgen och amorteringsfria perioder av Finnvera

Statens specialfinansiär Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, vilket betyder att bankerna finansierar företag och Finnvera beviljar borgen. Finnveras finansiering omfattar alla företagsformer, men inte föreningar och icke-vinstdrivande stiftelser. 

Om ditt företag redan har ett lån från Finnvera, kan Finnvera bevilja amorteringsfria perioder på ett flexibelt sätt enligt dina behov.

Finnvera beviljar också borgen för nya lån. Då lönar det sig för dig att först kontakta din bank. Banken ansöker då om borgen för lånet för ditt företags räkning. Finnvera kan bevilja en borgen på 80 procent för krediten som banken beviljat om företaget är infört i handelsregistret. Den borgen som Finnvera beviljar kan inte beviljas lättföretagare och t.ex. frilansare och andra som arbetar direkt med skattekort.

För Finnveras borgen uppbärs en avgift och den utgör inte ett direkt stöd. Med avgifterna täcker Finnvera sin andel av kreditförlusterna till följd av borgen. Borgen på upp till en miljon euro beviljas i huvudsak utan säkerheter. Avgiften påverkas bland annat av den riskklass och kredittid som fastställs enligt kundföretagets bokslutsuppgifter. I prissättningen beaktas också bestämmelserna som gäller EU-stöd och statligt stöd. Finnvera kan inte konkurrera med bankerna med priset på finansieringen.

Mer information på Finnveras webbplats 

Ansök om ett nytt FoUI-lån från Business Finland

Business Finland har infört ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FoUI-lån). För lånet finns inga branschbegränsningar och finansiering kan sökas av aktiebolag av alla storlekar (Ab, Abp).

Lånet är avsett för alla i Finland verksamma företag inom arbetskraftsintensiva branscher som lider av störningar i affärsverksamheten till följd av coronavirusutbrottet. Syftet med finansieringen är å ena sidan att hjälpa företagen att hålla arbetstagarna i arbete under coronakrisen och å andra sidan att uppmuntra företagen att hitta möjligheter att erbjuda nya arbetsplatser i det finländska samhället efter krisen.

Ytterligare information på Business Finlands webbplats 

Kapitalfinansiering

Ansök om finansiering ur Tesis nya finansieringsprogram

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamheten har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro. Programmet omfattar aktiebolag och publika aktiebolag.

Målet är att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet. Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Programmet kompletterar Tesis tidigare offentliggjorda finansieringsberedskap och höjer insatserna för att lösa företagens likviditetsproblem.

Programmet är tidsbundet och erbjuder snabb hjälp till företagens likviditetsproblem. Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats från och med den 14 april 2020. Då publicerar Tesi också noggrannare information och anvisningar.

Mer information på Tesis webbplats

Sök till Tesis brofinansieringsprogram Venture Bridge

Genom programmet Venture Bridge investerar Tesi också i teknikföretag som söker internationell tillväxt och som redan tidigare har samlat in åtminstone en såddfinansieringsrunda från venture capital-investerare och till följd av coronakrisen varit tvungna att skjuta upp den kommande externa investeringsrundan. Investeringarna görs tillsammans och på samma villkor som för professionella venture capital-investerare. Investeringarna genomförs som konverteringslån, som konverteras till aktier i bolaget i samband med nästa investeringsrunda. På detta sätt kan investeringarna genomföras enligt en snabbare tidtabell än aktieplaceringarna. Tesis investeringar via programmet uppgår till mellan 0,25 och 2 miljoner euro och dessutom investerar privata investerare minst lika mycket kapital i målföretaget.

I coronaläget kompletterar Venture Bridge-programmet Tesis direkta venture capital-investeringsverksamhet, och därigenom utvidgas Tesis investeringsfokus tillfälligt till ett tidigare skede än normalt. Utöver Venture Bridge-programmet ökar Tesi sin volym i större venture capital-rundor i ett senare skede bland annat genom att utnyttja Europeiska investeringsbankens och Tesis gemensamma EFSI-investeringsprogram.

Mer information och ansökan på Tesis webbplats

Företagarens möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16 mars 2020–31 mars 2021.

Frågor och svar om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Stöden enligt bransch

Temporärt stöd till företag och jordbruk på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin

Det temporära stödet till företag på landsbygden och till jordbruket hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruspandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ytterligare information och ansökan på Livsmedelsverkets webbplats

Flexibilitet i företagets verksamhet

Lättnader i företagens skatteärenden

Räntesituationen kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare när det gäller att sköta skatteärenden. Du kan ansöka om extra tid för företagets skattedeklaration hos Skatteförvaltningen t.ex. på grund av sjukdom och en förseningsavgift för mervärdesskattedeklarationen kan efterskänkas av grundad särskild anledning.

Om ditt företag har betalningssvårigheter, kan du ansöka om betalningsarrangemang för skatter på nya förenklade villkor. Du kan också söka ändring i förskottsskatten i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst, om företagets resultat ser ut att bli mindre än beräknat.

Mer information och tjänster på Skatteförvaltningens webbplats