Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Råd till företag

Covidintyget

Ett covidintyg kan användas i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner.  Kravet på covidintyg kan alltså användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar.

Företagsfinansiering

Direkta stöd

Kostnadsstöd

Syftet med kostnadsstödet är att stödja företag i det svåra ekonomiska läge som coronaviruset orsakar. 


I lagen om kostnadsstöd har gjorts ändringar som gör det möjligt att på ett mer flexibelt sätt bevilja stöd till ensamföretagare och småföretag samt en ny ersättning för stängning till företag som stängts på grund av coronaepidemin.
Det ordnas en fjärde utlysning av kostnadsstöd, där företag kan ansöka om stöd för perioden mars–maj. Stödvillkoren förblir oförändrade. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021. Statskontoret öppnar den fjärde utlysningen av kostnadsstöd 17.8.2021. Mer information

Vilka villkor gäller för kostnadsstödet?

 • Den fjärde utlysningen av kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med mer än 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande period 2019.
 • Företag inom alla verksamhetsområden kan ansöka om kostnadsstöd.
 • Statsrådet utfärdar i april 2021 en förordning om de verksamhetsområden som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Förordningen omfattar de branscher vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden.
 • Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

villkoren för kostnadsstödet på bilden. Läs texten på webbsidan.

 

Hur beviljas kostnadsstöd till ensamföretagare?

 • Stöd för ensamföretagare betalas till ett belopp av minst 2 000 euro, om stödvillkoren uppfylls.
 • Stöd beviljas på basis av företagens minskade omsättning och de faktiska kostnaderna.
 • För att ett företag ska kunna ansöka om kostnadsstöd måste det ha ett FO-nummer.
 • Företaget måste ha godtagbara kostnader på minst 2000 euro under stödperioden.

kostnadsstödet för ensamföretagare, villkoren samlade på bilden. Läs texten på webbsidan.

 

 

ANM:s pressmeddelande: Ansökan om kostnadsstöd och ersättning för stängning öppnas för företag i april–maj
Mer information och ansökan på Statskontorets webbplats: ansokkostnadsstod.fi
Frågor och svar om kostnadsstödet till företag

Ersättning för stängning

Ersättning ska betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Ersättningen för stängning gäller för närvarande små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Företagen ansöker om ersättningen för stängning hos Statskontoret. Ansökningsomgången för företagen pågår som bäst.


Dessutom betalas en separat ersättning till medelstora och stora företag, om de på grund av coronaepidemin varit tvungna att stänga sina utrymmen med stöd av lag eller bestämmelser som meddelats av en myndighet. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021. Statskontoret tar emot ansökningar 15.7–13.8.2021. Mer information

Vilka företag omfattas av ersättningen för stängning?

 • Ersättningen för stängning gäller restauranger och andra förplägnadsrörelser som enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska hålla stängt 9–18.4.2021. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåten. Ersättningen beräknas för den verksamhet som stängningen gäller.
 • Ersättning kan också betalas till sådana företag som kommunen eller regionförvaltningsverket med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan bestämma att ska stängas. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.  

Vilka villkor gäller för ersättningen för stängning?

 • Ersättningen betalas till företaget för stängningsperioden, om perioden omfattar minst 15 dygn.
 • Om antalet kunder i företaget har begränsats men lokalen inte har stängts helt och hållet, kan företaget inte få stödet. Dessa företag kan dock ansöka om kostnadsstöd.
 • Ersättningen för stängning föreslås grunda sig på företagets kostnader för februari 2021 och på företagets anmälan om hur stor del av affärsverksamheten som stängs.
 • Lönekostnaderna ersätts till 100 procent och de övriga kostnaderna, såsom hyreskostnader, till 70 procent.
 • Tidigare beviljade coronastöd tas i beaktande och maximibeloppet får inte överstiga 1,8 miljoner euro enligt EU:s regler om statligt stöd.

Information om stödet på bilden. Läs texten på webbsidan.

 

ANM:s pressmeddelande: Ansökan om kostnadsstöd och ersättning för stängning öppnas för företag i april–maj
Frågor och svar om ersättningen för stängnin

Evenemangsgaranti

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin är en förhandsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti hos Statskontoret. Ansökan är tudelad. Ansökningstiden för evenemangsgarantin är 1 juni–31 augusti 2021. Ersättning som baserar sig på evenemangsgarantin ska sökas separat. Ansökningstiden för ersättning är 15 september–7 december 2021.

Vilka evenemangsarrangörer omfattas av evenemangsegarantin?

 • Det är fråga om ett publikt evenemang där minst 200 personer deltar.
 • Evenemanget ordnas under tiden 1 juni–7 december 2021.
 • Evenemangsarrangören är etablerad och professionell, dvs. har ett FO-nummer, en permanent organisation och en omsättning som översteg 150 000 euro 2019. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställd personal, men kan också vara ensamföretagare.
 • Myndigheternas regionala anvisningar tillåter att evenemanget ordnas så att minst 200 personer kan delta i evenemanget.
 • Evenemangsgarantin omfattar t.ex. konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor och motsvarande evenemang.
 • Evenemangsgaranti beviljas inte för evenemang som ordnas regelbundet året runt. Sådana evenemang är till exempel föreställnings-, konsert- och teaterverksamhet varje vecka eller idrottsevenemang i serieform.

Vilka villkor gäller för evenemangsgarantin?

 • Evenemangsarrangören ska i sin ansökan bland annat uppge
  • den planerade tidpunkten, platsen och varaktigheten för evenemanget,
  • en kostnadskalkyl samt
  • evenemangets underleverantörer.
 • Avsikten är att evenemangsgarantin ska sökas av evenemangsarrangören, men den ersättning som på basis av garantin betalas för ett inställt evenemang ska också betalas till de underleverantörer för evenemanget som arrangören uppgett i sin ansökan.
 • Ersättning kan fås endast för kostnader som uppgetts på förhand och faktiska kostnader.
 • Om evenemanget ställs in helt med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, ersätts 85 procent av kostnaderna. Ersättning kan endast fås för rimliga, på förhand uppgivna och realiserade kostnader. Ett evenemang anses ha inställts med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, om det högst 90 dagar innan evenemanget äger rum finns en sådan begränsning i kraft som hindrar att evenemanget äger rum.
 • Evenemanget kan anses ha ställts in också om lagen eller myndigheten bestämmer att högst 85 procent av det planerade deltagarantalet får delta i evenemanget. Detta innebär att evenemangsarrangören i en sådan situation kan ställa in evenemanget och få ersättning enligt evenemangsgarantin. Evenemangsarrangören kan också ordna evenemanget i mindre omfattning enligt begränsningarna, varvid evenemangsgarantin delvis ersätter evenemangets kostnader.
 • Stöd som tidigare beviljats enligt Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd beaktas när evenemangsgaranti beviljas. Coronastöden får inte sammanlagt överstiga 1,8 miljoner euro. Till sådana stöd som ska beaktas hör till exempel kostnadsstöd.

Hur fungerar evenemangsgarantin

Villkor av evenemangsgarantin

Ansökan och mer information på Statskontorets webbplats

Frågor och svar om evenemangsgaranti

Lån och borgen

Kontakt din bank eller finansiär

Om ditt företag tillfälligt har ekonomiska problem, lönar det sig för dig att försöka förutse situationen och först kontakta din egen bank och andra som finansierar företaget.

Bankerna har meddelat att de är beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Du kan få borgen och amorteringsfria perioder av Finnvera

Statens specialfinansiär Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, vilket betyder att bankerna finansierar företag och Finnvera beviljar borgen. Finnveras finansiering omfattar alla företagsformer, men inte föreningar och icke-vinstdrivande stiftelser. 

Om ditt företag redan har ett lån från Finnvera, kan Finnvera bevilja amorteringsfria perioder på ett flexibelt sätt enligt dina behov.

Finnvera beviljar också borgen för nya lån. Då lönar det sig för dig att först kontakta din bank. Banken ansöker då om borgen för lånet för ditt företags räkning. Finnvera kan bevilja en borgen på 80 procent för krediten som banken beviljat om företaget är infört i handelsregistret. Den borgen som Finnvera beviljar kan inte beviljas lättföretagare och t.ex. frilansare och andra som arbetar direkt med skattekort.

För Finnveras borgen uppbärs en avgift och den utgör inte ett direkt stöd. Med avgifterna täcker Finnvera sin andel av kreditförlusterna till följd av borgen. Borgen på upp till en miljon euro beviljas i huvudsak utan säkerheter. Avgiften påverkas bland annat av den riskklass och kredittid som fastställs enligt kundföretagets bokslutsuppgifter. I prissättningen beaktas också bestämmelserna som gäller EU-stöd och statligt stöd. Finnvera kan inte konkurrera med bankerna med priset på finansieringen.

Mer information på Finnveras webbplats 

Ansök om ett nytt FoUI-lån från Business Finland

Business Finland har infört ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FoUI-lån). För lånet finns inga branschbegränsningar och finansiering kan sökas av aktiebolag av alla storlekar (Ab, Abp).

Lånet är avsett för alla i Finland verksamma företag inom arbetskraftsintensiva branscher som lider av störningar i affärsverksamheten till följd av coronavirusutbrottet. Syftet med finansieringen är å ena sidan att hjälpa företagen att hålla arbetstagarna i arbete under coronakrisen och å andra sidan att uppmuntra företagen att hitta möjligheter att erbjuda nya arbetsplatser i det finländska samhället efter krisen.

Ytterligare information på Business Finlands webbplats 

Kapitalfinansiering

Ansök om finansiering ur Tesis nya finansieringsprogram

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamheten har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro. Programmet omfattar aktiebolag och publika aktiebolag.

Målet är att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet. Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Programmet kompletterar Tesis tidigare offentliggjorda finansieringsberedskap och höjer insatserna för att lösa företagens likviditetsproblem.

Programmet är tidsbundet och erbjuder snabb hjälp till företagens likviditetsproblem. Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats från och med den 14 april 2020. Då publicerar Tesi också noggrannare information och anvisningar.

Mer information på Tesis webbplats

Sök till Tesis brofinansieringsprogram Venture Bridge

Genom programmet Venture Bridge investerar Tesi också i teknikföretag som söker internationell tillväxt och som redan tidigare har samlat in åtminstone en såddfinansieringsrunda från venture capital-investerare och till följd av coronakrisen varit tvungna att skjuta upp den kommande externa investeringsrundan. Investeringarna görs tillsammans och på samma villkor som för professionella venture capital-investerare. Investeringarna genomförs som konverteringslån, som konverteras till aktier i bolaget i samband med nästa investeringsrunda. På detta sätt kan investeringarna genomföras enligt en snabbare tidtabell än aktieplaceringarna. Tesis investeringar via programmet uppgår till mellan 0,25 och 2 miljoner euro och dessutom investerar privata investerare minst lika mycket kapital i målföretaget.

I coronaläget kompletterar Venture Bridge-programmet Tesis direkta venture capital-investeringsverksamhet, och därigenom utvidgas Tesis investeringsfokus tillfälligt till ett tidigare skede än normalt. Utöver Venture Bridge-programmet ökar Tesi sin volym i större venture capital-rundor i ett senare skede bland annat genom att utnyttja Europeiska investeringsbankens och Tesis gemensamma EFSI-investeringsprogram.

Mer information och ansökan på Tesis webbplats

Företagarens möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16 mars 2020–30 november 2021.

Frågor och svar om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Stöden enligt bransch

Temporärt stöd till företag och jordbruk på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin

Det temporära stödet till företag på landsbygden och till jordbruket hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruspandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ytterligare information och ansökan på Livsmedelsverkets webbplats

Flexibilitet i företagets verksamhet

Lättnader i företagens skatteärenden

Räntesituationen kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare när det gäller att sköta skatteärenden. Du kan ansöka om extra tid för företagets skattedeklaration hos Skatteförvaltningen t.ex. på grund av sjukdom och en förseningsavgift för mervärdesskattedeklarationen kan efterskänkas av grundad särskild anledning.

Om ditt företag har betalningssvårigheter, kan du ansöka om betalningsarrangemang för skatter på nya förenklade villkor. Du kan också söka ändring i förskottsskatten i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst, om företagets resultat ser ut att bli mindre än beräknat.

Mer information och tjänster på Skatteförvaltningens webbplats