EU-tukia kaupunkien kehittämiseen

Kaupunkien innovaatiotoiminnan tukeminen - ekosysteemisopimukset

Suomen 16 yliopistovetoista kaupunkia vahvistavat innovaatioekosysteemejään eli yh-teistyöverkostoihin perustuvaa innovaatiotoiminnan kehittämistä. Kehittäminen perustuu kaupunkien ja valtion välillä solmittuihin sopimuksiin. Niiden yhteisenä tavoitteena on kehittää kaupunkilähtöisesti vähähiilisiä ja resurssiviisaita, digitalisaatiota ja teknologisia murroksia hyödyntäviä ratkaisuja. Toimenpiteet jakaantuvat sisällöllisesti vihreään siirtymään, digitalisaatioon sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Kehittäminen on osa Innovoivat kaupungit ja yhteisöt –ohjelmakokonaisuutta, jonka toteutusta koordinoi TEMin kanssa yhteistyössä Pirkanmaan liitto. Linkki: Innokaupungit

Lisätietoja Olli Voutilainen

URBACT  – eurooppalaiset kaupungit vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan

URBACT on EU:n yhteisöaloiteohjelma, joka edistää kokemustenvaihtoa Euroopan kaupunkien välillä. Ohjelman tavoitteena on kokemustenvaihtoverkkojen kautta ja osaamista yhteen tuomalla  koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä toimintamalleja.

Alkaneen ohjelmakauden URBACT IV –ohjelmaa pohjautuu aiempiin ohjelmakausiin. Ohjelma täydentää Eurooppalaista kaupunkialoitetta (EUI)  Ohjelman kansallisena infopisteenä toimii Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. 

Lisätietoja Olli Voutilainen

EU:n rahoitusinstrumentti Urban Innovative Actions (UIA) kaupunkien innovatiivisille projekteille

Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Ohjelman kautta jaetaan jäsenmaiden kaupunkien projekteille merkittävää rahoitusta. UIA rohkaisee kaupunkeja ottamaan riskejä ja kokeilemaan eri kumppanitahojen kanssa entistä innovatiivisempia ja luovempia ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin. Alkaneelle ohjelmakaudelle 2021-27 aloite uudistuu jatkuen nimellä Eurooppalainen kaupunkialoite. linkki European Urban Initiative.