Ekonomin och sysselsättningen växer kraftigt, men tillgången på arbetskraft dämpar de regionala utvecklingsutsikterna

22.10.2021 10.27
ANM
I och med att coronakrisen har lättat och restriktioner avvecklats har ekonomin och sysselsättningen i regionerna börjat öka kraftigt. Förväntningarna inför den närmaste framtiden är positiva på olika håll i landet och efterfrågan på arbetskraft stor. I praktiken dämpas dock framtidsutsikterna i alla regioner av oron för tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Lagarna om införande av en datahubb för elhandeln träder i kraft den 27 oktober

21.10.2021 15.40
ANM
De författningsändringar som införandet av de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter träder i kraft den 27 oktober 2021. Dessa är lagen om ändring av elmarknadslagen och lagen om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln. Republikens president har för avsikt att stadfästa dessa lagändringar vid föredragningen på fredag.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

21.10.2021 14.05
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Statsrådet godkände den 21 oktober 2021 Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och beslutade att det ska lämnas till Europeiska kommissionen. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Fingrid fick tillstånd att bygga en överföringsledning mellan Finland och Sverige

20.10.2021 12.51
ANM
Kuvassa sähkölinjat
Arbets- och näringsministeriet beviljade Fingrid Oyj projekttillstånd för byggande av en kraftledning på 400 kilovolt som överskrider gränsen mellan Finland och Sverige. Sammanlänkningen ökar överföringskapaciteten mellan Finland och norra Sverige från Sverige till Finland med 800 MW och från Finland till Sverige med 900 MW.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om en effektreserv

21.10.2021 14.48
ANM
Kuvassa talvinen voimalinja
Statsrådet lämnade den 21 oktober 2021 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Lagen bringas till sitt innehåll i överensstämmelse med kraven i EU-förordningen om den inre marknaden för el när det gäller bedömningen av resurstillräcklighet och införandet av kapacitetsmekanismer.

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 13.35
ANM
Arbetstagare på ett kafé
I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister