Underarbertsgrupp 4

Ministergruppen för främjande av syssel-sättningen - underarbetsgrupp 4. Kompe-tens och matchning på arbetsmarknaden

TEM049:00/2019 Organ

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt underarbetsgrupper för att bereda de ärenden som ska behandlas i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Grupp 4 granskar hur man svarar mot arbets-marknadens kompetensbehov och bereder förslag för att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM049:00/2019

Ärendenummer VN/6595/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 – 17.8.2020

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Metod Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Metod Hallituksen työllisyyden lisälinjaukset kehysriihessä 2020

Kontaktperson
Janne Savolainen, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 396 3452
[email protected]

Kontaktperson
Anna Toni, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 501 0043
[email protected]

Mål och resultat

För att främja kontinuerligt lärande har underarbetsgruppen till uppgift att söka metoder för att utnyttja digita-liseringen, utveckla utbildningsutbudet och finansieringsmodellerna samt samla lagstiftningen om livslångt lärande.
Tillgång till livslång vägledning, ungdomsgarantin samt utveckling av arbetet och välbefinnandet i arbetet är en del av tillgången på kompetent arbetskraft som helhet. Främjande av arbetslösas frivilliga studier ingår också i underarbetsgruppens uppgifter.

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt underarbetsgrupper för att bereda de ärenden som ska behandlas i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Grupp 4 granskar hur man svarar mot arbets-marknadens kompetensbehov och bereder förslag för att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft.

Utgångspunkter

De centrala målen för sysselsättningspolitiken under den innevarande regeringsperioden är att höja syssel-sättningsgraden till 75 procent före utgången av valperioden och öka antalet sysselsatta med minst 60 000 personer före utgången av år 2023 samt att de offentliga finanserna i en normalsituation för den globala ekonomin ska vara i balans 2023. Underarbetsgruppens arbete stöder en höjning av sysselsättningsgraden genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.