ANM; Undergruppen för förebyggande av utnyttjandet av utländsk arbetskraft

TEM093:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Undergruppen har som uppgift att bereda åtgärder för att bättre kunna förebygga, upptäcka och avvärja olika grader av uttnyttjande av utländsk arbetskraft.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM093:00/2020

Ärendenummer VN/7584/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 22.4.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 22.4.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Åtgärdsförslagen av arbetsgruppen för förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft genomförs

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua. Huomiota tulee kiinnittää hyväksikäytön ehkäisyyn ja uhrien auttamisen hallinnollisin toimin ennen mahdollista rikosprosessia. Myös ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan edellytyksiä tulee tarkastella. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maahanmuuttoviranomaisten käytäntöjen arviointiin ja tehostamiseen sekä ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuuden kehittämiseen hyväksikäytön torjunnan näkökulmasta.

Sammandrag

Undergruppen har som uppgift att bereda åtgärder för att bättre kunna förebygga, upptäcka och avvärja olika grader av uttnyttjande av utländsk arbetskraft.

Utgångspunkter

Työministeri Tuula Haatainen on 12.3.2020 päättänyt asettaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmän työvoiman maahanmuuton kehittämishankkeen puitteisiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa ei ole mahdollista kehittää kestävällä tavalla, ellei samalla varmisteta sitä, että ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Mer om ämnet