Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och tex-tilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

TEM104:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM104:00/2020

Ärendenummer VN/18405/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 14.8.2020 – 1.4.2022

Datum för tillsättande 14.8.2020

Lagberedning

RP med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagens svar EV 13/2022

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag som ska genomföra förordningen om textilmärkning och direktivet om märkning av skinn samt nationell, kompletterande reglering för att genomföra EU:s marknadskontrolldirektiv.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Sari Alho, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 049 007
[email protected]

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut