Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle

TEM105:00/2019 Projekt

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM105:00/2019

Ärendenummer

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 23.9.2019 – 31.10.2020

Datum för tillsättande 23.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle

Metod Koldioxidsnåla färdplaner för olika sektorer upprättas

Mål och resultat

Tiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä. Arvioita on tarkoitus hyödyntää ministeriöiden erinäisten strategioiden ja politiikkaympäristön valmistelussa.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Kukin ministeriö vastaa oman alansa tiekartoista. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee ja koordinoi valmistelua.

Sammandrag

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Utgångspunkter

Hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet