Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Förslag om stödet till gastankningsstationer och laddningssystem för eltrafiken ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
27.4.2018 13.03
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden över förslaget till allmänna villkor för infrastrukturstödet till främjande av eltrafik och användning av biogas i trafiken för 2018–2021. Statsrådets förordning, vars utkast nu skickats ut på remiss, avses träda i kraft under 2018.

Remissförfarandet genomförs med hjälp av verktyget Utlåtande.fi samt i form av riktade begäranden om utlåtande. Remisstiden går ut den 23 maj 2018.

För närvarande finns det cirka 700 offentliga laddningsställen för elbilar och cirka 40 gastankningsstationer. Syftet med infrastrukturstödet är att främja användningen av el och biogas i vägtrafiken genom att stöd beviljas för investeringar i utbyggnad av nätverket av laddnings- och gastankningsstationer. Ett täckande nätverk av laddnings- och tankningsstationer är en förutsättning för att el- och gasdrivna fordon ska kunna bli vanligare. Ett ytterligare syfte med stödet är att uppmuntra företag att utveckla och införa ny teknik.

Enligt den nationella energi- och klimatstrategin ska utsläppen från trafiken minskas med 50 procent mellan åren 2005 och 2030. Minskningsåtgärderna inriktas särskilt på vägtrafiken som har den största potentialen för utsläppsminskningar. Strategins mål är en snabbare förnyelse av bilbeståndet än nuförtiden och ökning av alternativa drivkrafter bland bilbeståndet.

Det stöd som beviljas för utbyggnad av distributionsinfrastrukturen är ett led i genomförandet av strategin. Stödet beviljas på basis av ett anbudsförfarande. Vid anbudsförfarandet grupperas anbuden i fyra olika korgar: anbud som gäller gastankningsstationer, anbud som gäller laddningssystem för den offentliga trafiken, anbud som gäller snabbladdningsstationer för personbilar och anbud som gäller ett system med sedvanliga laddningsstationer för personbilar.

Framgångsrika vid anbudsförfarandet är de anbud som får det lägsta jämförelsetalet i sin egen korg. Jämförelsetalet baserar sig på det stödbelopp som ett projekt behöver, och således klarar sig sådana projekt bäst som genomförs med lågt stöd, dvs. de mest kostnadseffektiva projekten. På jämförelsetalet inverkar dessutom projektets läge, möjlighet till tankning för den tunga trafiken och ny teknik som eventuellt används.

Stödordningen ska innehålla flera villkor och begränsningar, vars syfte är att säkerställa att anbudsförfarandet lyckas och når ett optimalt resultat, att stödordningens mål uppnås samt att stödordningens konkurrens- och marknadssnedvridande effekt ska kunna begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Energimyndigheten föreslås vara statsbidragsmyndighet. I statsbudgeten för 2018 har tre miljoner euro reserverats för stödet.

Mer information på webben:
www.lausuntopalvelu.fi/SV

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078 (inte anträffbar 27.4 och 30.4)

Tillbaka till toppen