Hoppa till innehåll

Finland klarar sig bra i genomförandet av den inre marknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2020 10.41
Pressmeddelande

Finland hör till de fem ledande länderna i genomförandet av den inre marknaden tillsammans med Lettland, Cypern, Danmark och Estland. Finland får sitt alla tiders bästa resultat vid genomförandet av direktiv, där genomförandeunderskottet i Finland endast är 0,1 % medan EU-genomsnittet är 0,6 %.

Enligt resultattavlan måste medlemsstaterna trots förbättringar på vissa områden fortfarande göra mer för att säkerställa en välfungerande inre marknad. Detta framgår av Resultattavlan för den inre marknaden som EU-kommissionen offentliggjorde den 3 juli.

Resultattavlan berättar för varje land om läget i fråga om genomförandet av reglerna för den inre marknaden och om hur medlemsländernas förvaltning klarar sig på den inre marknaden. För närvarande innehåller resultattavlan 11 olika indikatorer. Finlands resultat ligger över EU-genomsnittet i fråga om sju indikatorer.

Utöver genomförandet av direktiven är Finlands resultat särskilt bra i det gränsöverskridande samarbetet mellan myndigheterna på den inre marknaden. Enligt kommissionen är Finland en av de snabbaste ärendehandläggarna. Finland får också positiv respons på det systematiska arbetet med att verkställa förordningen om en gemensam digital ingång.

Enligt resultattavlan har Finland mest utrymme för förbättring i behandlingstiderna i SOLVIT-fallen. SOLVIT behandlar problem med den inre marknaden som företag och medborgare stöter på. Dessutom ligger Finlands resultat under EU-genomsnittet när det gäller antalet pågående överträdelseförfaranden, Euresnätverkets verksamhet och integrationen av varuhandeln inom EU.

Syftet med resultattavlan är att ge en överblick över den praktiska förvaltningen av den inre marknaden. Den inre marknaden baserar sig på en stor mängd EU-lagstiftning som är förenad med nationella genomförandeåtgärder. Det är dock viktigt att den inre marknaden inte bara finns på papper utan också i praktiken fungerar för medborgare och företag som vill arbeta, resa, göra inköp, investera eller bedriva företagsverksamhet inom EU. Detta förutsätter en effektiv förvaltning av den inre marknaden och ett effektivt genomförande av reglerna i medlemsstaterna.

Resultattavlan visar att även om medlemsstaterna generellt sett har förbättrat genomförandet av EU-rättsakter har antalet överträdelseförfaranden ökat. Samarbetet mellan myndigheterna på den inre marknaden och användningen av rådgivningstjänster för medborgare och företag har ökat. Kommissionen betonar behovet av större insatser i medlemsstaterna, särskilt när det gäller ett bättre erkännande av yrkeskvalifikationer och bättre fungerande offentlig upphandling. Finland klarar sig dock bättre än EU-genomsnittet när det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer och offentlig upphandling.

Resultaten från årets resultattavla stöder EU-kommissionens slutsatserna i meddelandet om genomförandet av reglerna för den inre marknaden från mars 2020. En fungerande inre marknad kräver i synnerhet partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna.

Ytterligare information:
Niina Etelävuori, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7022

Tillbaka till toppen