Hoppa till innehåll

Förteckning över anläggningar som ansöker om gratis tilldelning av utsläppsrätter har sänts till kommissionen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2019 12.55
Pressmeddelande

Finland har sänt Europeiska kommissionen en förteckning över de anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel samt uppgifter om de anläggningar som ansöker om gratis tilldelning av utsläppsrätter för tilldelningsperioden 2021–2025.

Medlemsstaterna skulle före utgången av september lämna kommissionen en förteckning över de anläggningar inom deras gränser som omfattas av utsläppshandelssystemet samt de uppgifter som enligt kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas om de anläggningar som ansöker om gratis tilldelning av utsläppsrätter 2021–2025.

Arbets- och näringsministeriet sände uppgifterna om alla 297 anläggningar som ansökt om gratis tilldelning till kommissionen för granskning. Där ingår också uppgifter om fyra anläggningar på Åland. Sammanlagt omfattar förteckningen alla de 541 anläggningar i Finland som omfattas av lagen om utsläppshandel.

Det beslut som nu fattats och lämnandet av uppgifterna till kommissionen innehåller inte något egentligt beslut om gratis tilldelning eller antal utsläppsrätter som tilldelas gratis. Kommissionen kontrollerar uppgifterna om de anläggningar som ansöker om gratis tilldelning och godkänner de anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning. Uppgifterna används för att uppdatera de riktmärkesvärden på EU-nivå som behövs för att beräkna gratistilldelningen så att värdena motsvarar den tekniska utvecklingen.

Energiintensiv industri som är utsatt för internationell konkurrens tilldelas utsläppsrätter gratis på basis av riktmärkesvärden på EU-nivå. Andra sektorer som har rätt till gratis tilldelning får till en början 30 procent av det kalkylerade antalet, men andelen kommer efter 2026 att sjunka i jämn takt för att nå noll 2030. Denna sänkning gäller dock inte fjärrvärme eller fjärrkyla.

I Finland fattar Energimyndigheten beslut om det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas varje anläggning gratis 2021–2025 efter att kommissionen har fastställt de uppdaterade riktmärkena för beräkningen av antalet utsläppsrätter.

Efter att kommissionen har godkänt de beräkningar som Energimyndigheten har lämnat in och för varje år fastställt en korrigeringsfaktor, fattar Energimyndigheten beslut om anläggningarnas slutliga antal utsläppsrätter för 2021–2025. Enligt den preliminära tidsplanen fattas besluten i slutet av 2020.

Den totala kvantiteten utsläppsrätter minskar linjärt 2021–2030 med 2,2 procent per år

Sedan 2013 har den primära metoden för tilldelning av utsläppsrätter varit auktionering. Utgångspunkten är att något över hälften av utsläppsrätterna ska auktioneras ut. Elproduktionen tilldelas inte längre några utsläppsrätter gratis, med undantag för el som produceras av restgaser. De utsläppsrätter som inte auktioneras ut har sedan 2013 tilldelats verksamhetsutövarna gratis enligt harmoniserade tilldelningsregler.

Utsläppshandeln är ett centralt styrmedel i EU:s klimatpolitik. Den grundar sig på tanken att utsläppen ska minskas där det är mest kostnadseffektivt. Utsläppshandelssektorn omfattar cirka 45 procent av EU:s växthusgasutsläpp. Målet för sektorn är att minska utsläppen med minst 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års nivå.

Systemet för handel med utsläppsrätter i EU infördes 2005. År 2013 övergick man till harmoniserade regler för tilldelning av utsläppsrätter som tillämpas i hela unionen och till ett årligen sjunkande utsläppstak som omfattar hela EU. Under den innevarande, tredje handelsperioden (2013–2020) sjunker utsläppstaket årligen linjärt med 1,74 procent. Under den handelsperiod som inleds 2021 minskar den totala kvantiteten utsläppsrätter årligen linjärt med 2,2 procent.

Ytterligare upplysningar:
Juha Rajala, specialforskare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4829
Emilie Yliheljo, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 201
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140

Tillbaka till toppen