Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Bestämmelserna om ändringssökande harmoniseras

Arbets- och näringsministeriet
29.9.2016 13.43
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 29 september 2016 en proposition till riksdagen om utveckling och harmonisering av bestämmelserna om ändringssökande.

Genom propositionen fortsätter harmoniseringen av bestämmelserna om ändringssökande i förvaltningsärenden inom lagstiftningen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, så att det inte ska finnas några ogrundade skillnader i ändringssökande i olika förvaltningsärenden. 

Det föreslås att användningen av begäran om omprövning och besvärstillstånd ska utvidgas till nya ärendegrupper. Målet är att flytta tyngdpunkten i ändringssökande i förvaltningsärenden inom lagstiftningen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde till ett så tidigt skede av ärendets behandling som möjligt. Detta gör ändringssökandet kortare i sin helhet och förbättrar förvaltningsdomstolarnas verksamhetsbetingelser. Genom förslagen strävar man också efter ett enhetligt skrivsätt för bestämmelserna.

Propositionen har ett samband med regeringsprogrammets föresats om smidigare författningar. Föresatsen innebär bl.a. att förfaranden för ändringssökande och besvärstillstånd görs snabbare och antalet besvär mellan myndigheterna minimeras. Regeringsprogrammet och dess spetsprojekt för smidigare författningar förutsätter att bestämmelserna om ändringssökande ses över också inom ANM:s förvaltningsområde. ANM:s projekt utgör en fortsättning på justitieministeriets projekt, som genomfördes år 2014 och som innebar att bestämmelserna om ändringssökande ändrades i cirka 180 lagar. De ändrade bestämmelserna trädde i kraft vid ingången av detta år.

I den aktuella propositionen har inkluderats sådan lagstiftning för vars del någon separat beredning inte pågår eller är planerad. Vad gäller den övriga beredningen, t.ex. i fråga om produktlagstiftningen, befinner sig reformen av bestämmelserna om ändringssökande på slutrakan i riksdagen. Separat beredning pågår eller planeras för cirka 20 lagars del. Med tanke på antalet besvär som anförs är reformen av lagstiftningen om offentlig upphandling den viktigaste av dessa. Ärendet behandlas som bäst av riksdagen.

Ytterligare upplysningar:
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8938

spetsprojekt
Tillbaka till toppen