Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om höjning av distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja från och med 2026

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 14.10
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 17 november 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. De föreslagna lagarna avses träda i kraft våren 2023.

Enligt propositionen ska distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja från och med 2026 ökas så att skyldigheten 2030 är 30 procent. 

Syftet med propositionen är att verkställa riktlinjerna från regeringens budgetförhandlingar hösten 2021 samt skrivningarna i den klimatpolitiska planen på medellång sikt och den nationella klimat- och energistrategin om att öka distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja. Med propositionen eftersträvas utsläppsminskningar inom ansvarsfördelningssektorn.

Till hållbarhetslagen fogas enligt förslaget hänvisningar till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Hänvisningen gör det möjligt att visa att biogas som används vid uppvärmning och i arbetsmaskiner är hållbar. 

I framtiden kan skattskyldiga enligt elskattelagen ansöka om godkännande av hållbarhetssystem hos Energimyndigheten i syfte att visa hållbarheten hos biogas som används vid uppvärmning och i arbetsmaskiner. Genom propositionen korrigeras den inkonsekvens som råder mellan hållbar¬hetslagen och elskattelagen.

Baserat på nuvarande uppskattningar skulle en ökning av distributionsskyldigheten för biobränsle från 3 procent till 30 procent kunna öka priset på lätt eldningsolja med cirka 27 procent. Uppskattningen är dock föremål för betydande osäkerhet. Höjningen väntas minska utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn med cirka 430 000 ton koldioxid.

Propositionen som lämnats till riksdagen ansluter sig till statsrådets utlåtande, där statsrådet uppger som sin avsikt att reservera bestående anslag på 50 miljoner euro i planen för de offentliga finanserna för kompensation av de kostnader för jordbruken som föranleds av att distributionsskyldigheten höjs.

Mer information:
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067

Tillbaka till toppen