Hoppa till innehåll

Också Finland ska införa EU:s system för kompensering av kostnader för utsläppshandeln

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2016 14.04
Pressmeddelande

Avsikten är att industri som förbrukar mycket el ska få statligt stöd under åren 2017−2021. Stödet ska kompensera en del av de kostnader som utsläppshandeln medför för företagen på grund av att priset på en utsläppsrätt höjer elpriset. Stödet ingår i den regeringsproposition med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för utsläppshandeln som statsrådet lämnade till riksdagen den 15 september 2016.

Den elintensiva industri som är berättigad till stöd inbegriper flera ur Finlands synvinkel viktiga sektorer, såsom tillverkning av järn, stål och järnblandningar, tillverkning av papper och kartong, mekanisk tillverkning av trämassa samt tillverkning av gödselmedel.

Stödet ska för sin del trygga den finländska elintensiva exportindustrins kostnadskonkurrenskraft. Det minskar också risken för koldioxidläckage, dvs. flyttning av investeringar och produktion till sådana länder som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter eller något motsvarande arrangemang.

Stödet har redan införts i åtta EU-länder – i Finland ska stödnivån vara 50 % av maximinivån

Stödet kommer också att jämna ut konkurrensläget i förhållande till de medlemsstater som redan har infört ett motsvarande system. Stödordningen har hittills införts i åtta EU- eller EES-stater, inklusive Tyskland och Storbritannien.

I Finland ska stödnivån vara hälften av den maximala tillåtna nivån enligt EU-reglerna. Läget för statsfinanserna tillåter inte en mer frikostig dimensionering av stödet. Beloppet av stöd beror också på priset på en utsläppsrätt samt på stödmottagarens elförbrukning eller produktionsvolym.

Stödet minskar, om priset på en utsläppsrätt sjunker

Det är fråga om ett tidsbestämt stöd som ska betalas ut åren 2017–2021. I propositionen uppskattas att stödet uppgår till cirka 43 miljoner euro per år åren 2017, 2018 och 2019, till cirka 46 miljoner euro år 2020 och till cirka 56 miljoner euro år 2021. Nämnda stödnivåer förverkligas, om medelpriset på en utsläppsrätt är åtta euro och stiger till 11 euro mot slutet av perioden. Åren 2017–2021 skulle beloppet av stöd som betalas ut uppgå till sammanlagt 232 miljoner euro.

Under den senaste tiden har dock priset på en utsläppsrätt fortsatt att sjunka och ser ut att bli kvar på en klart lägre nivå än vad som beräknats i propositionen också under de kommande åren. Utgående från de färskaste prisuppskattningarna ser det ut att det totala beloppet av stöd som betalas ut ska stanna vid cirka 27 miljoner euro redan år 2018, dvs. ska vara 16 miljoner euro mindre än vad som beräknats i propositionen.

Energimyndigheten föreslås vara den stödmyndighet som ansvarar för myndighetsuppgifterna i samband med stödet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. En förutsättning för att lagen ska kunna träda i kraft är att Europeiska unionens kommission godkänner det statsstöd som ingår i lagen.

Ytterligare upplysningar:
äldre regeringssekreterare Karoliina Anttonen, ANM, tfn 029 506 4114

Tillbaka till toppen