Innehåll med tagg maakunnat .

Statsrådet har beviljat 33 miljoner euro för regionutveckling och åtgärder med syftet att förutse strukturomvandlingar

24.3.2022 14.17
ANM
Landskapsförbunden har i egenskap av regionutvecklingsmyndigheter beviljats 33 miljoner euro av Statsrådet för självständig utveckling av landskapen och främjande av avtalsbaserat samarbete mellan staten och landskapen. Regionerna kan också använda finansieringen för att stärka regionernas resiliens i den förändrade verksamhetsmiljön och för att vidta åtgärder i syfte att förutse strukturomvandlingar.

Ekonomin och sysselsättningen växer kraftigt, men tillgången på arbetskraft dämpar de regionala utvecklingsutsikterna

22.10.2021 10.27
ANM
I och med att coronakrisen har lättat och restriktioner avvecklats har ekonomin och sysselsättningen i regionerna börjat öka kraftigt. Förväntningarna inför den närmaste framtiden är positiva på olika håll i landet och efterfrågan på arbetskraft stor. I praktiken dämpas dock framtidsutsikterna i alla regioner av oron för tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

21.10.2021 14.05
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Statsrådet godkände den 21 oktober 2021 Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och beslutade att det ska lämnas till Europeiska kommissionen. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Statsrådet fattade beslut om den regionala fördelningen av REACT-EU-finansieringen – beviljandet av finansiering i regionerna kan börja

29.4.2021 13.54
ANM
Statsrådet fattade beslut den 29 april om den regionala fördelningen av REACT-EU-finansieringen. Nästan 255,4 miljoner euro beviljades för att användas till Finlands pågående strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Genom REACT-EU-åtgärderna stöds regionernas återhämtning från coronapandemin.

Landskapsförbunden får 4,6 miljoner euro av medel från EU:s regional- och strukturpolitik

8.7.2022 12.19
ANM
Statsrådet fattade den 8 juli 2022 beslut om fördelningen av strukturfondsfullmakterna för 2022 för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och om den sista fördelningen av medel för programperioden 2014–2020 som löper ut till de förmedlande organen.

Försiktigt positiva utsikter för den regionala utvecklingen

10.5.2021 10.02
ANM
Coronakrisen har utsatt regionernas ekonomi och sysselsättningen i regionerna för stora prövningar i över ett år men nu finns det försiktiga positiva förväntningar. Bakgrunden till de höjda förväntningarna är antagandet att vaccinationerna mot corona kommer att framskrida i en snabb takt och att sjukdomsläget förbättras och restriktionerna avvecklas. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna