Alterneringsledighet och alterneringsersättning

Alterneringsledigheten ger

  • arbetstagaren en möjlighet att förbättra sin motivation och arbetshälsa
  • en arbetslös arbetssökande en möjlighet att få arbetserfarenhet och upprätthålla och utveckla sina arbetsmarknadsfärdigheter
  • arbetsgivare en möjlighet att få flexibilitet och ny kompetens på arbetsplatsen.

Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår ett avtal om arbetstagarens alterneringsledighet. Arbetstagaren kan använda ledigheten efter eget tycke. Under alterneringsledigheten är arbetstagarens anställningsförhållande vilande.

Villkor för alterneringsledighet

Villkoren för alterneringsledighet är

  • minst 20 års arbetshistoria och
  • minst 13 månaders oavbruten tid i arbetet och anställningsförhållande till samma arbetsgivare, i vilket kan ingå oavlönad frånvaro om högst 30 kalenderdagar.

En anställd får inte påbörja en alterneringsledighet efter utgången av den kalendermånad under vilken han eller hon uppnår en ålder som motsvarar den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, minskad med tre år. Bestämmelsen om övre åldersgräns tillämpas inte på personer som är födda före 1957. Alterneringsledigheten varar minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Vikarie

För alterneringsledighetstiden ska arbetsgivaren anställa en vikarie. Som vikarie godkänns endast en person som har varit arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått alterneringsledigheten

Arbetslöshetens minimilängd tillämpas inte, om den arbetslösa arbetssökande som anställs är

  • en person under 30 år som nyligen har avlagt yrkes- eller högskoleexamen
  • en person under 25 år eller
  • en person över 55 år.

Vikarien behöver inte anställas för samma uppgifter som den alterneringsledige har haft.

Alterneringsersättning

Den som är alterneringsledig betalas en alterneringsersättning under ledigheten. Ersättningens storlek är 70 % av arbetslöshetsdagpenningen. Alterneringsersättningen betalas av en arbetslöshetskassa eller av Folkpensionsanstalten.

Arbets- och näringsministeriet leder, styr och utvecklar verkställigheten av alterneringsledigheten i fråga om arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet leder, styr och utvecklar verkställigheten i fråga om ärenden som gäller alterneringsersättning.