Työelämän monimuotoisuusohjelma

ohjelman hashtag #monimuotoisuus Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttaa täällä olevien maahanmuuttaneiden työllistymiseen sekä Suomen houkuttelevuuteen osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Näihin haasteisiin puuttumiseksi ja työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevan tiedon lisäämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahanmuuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman.

Ohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja tukee Talent Boost –toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.

Ohjelman toimenpiteet

Työelämän monimuotoisuusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden avulla lisätään monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevaa osaamista työelämässä. Lisäksi se sisältää toimenpiteitä, jotka edesauttavat kehittyvän kielitaidon omaavien palkkaamista sekä maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista työpaikoilla. Ohjelman avulla myös tuetaan maahanmuuttaneiden verkostojen kehittymistä, lisätään monimuotoisuusosaamista työnantaja- ja työnhakijapalveluissa ja edistetään monimuotoisuutta julkisella sektorilla.

Ohjelma käynnistyi marraskuussa 2020 ja jatkuu maaliskuuhun 2023.

Lisätietoja: Anna Bruun