Työelämän monimuotoisuusohjelma

Työelämän monimuotoisuusohjelman tunnuskuva ja hashtag monimuotoisuus

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttaa täällä olevien maahanmuuttaneiden työllistymiseen sekä Suomen houkuttelevuuteen osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Näihin haasteisiin puuttumiseksi ja työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevan tiedon lisäämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti maaliskuussa 2021 työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahanmuuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman. Ohjelma päättyi maaliskuussa 2023.

Ohjelman tavoitteena oli, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Ohjelma perustui pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja tuki Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.

Ohjelman toimenpiteet

Ohjelman toimenpiteillä työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia pyritään vähentämään lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta monimuotoisuuden hyödyistä sekä lisäämällä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevaa rekrytointi-, johtamis- ja muuta osaamista työelämässä. Ohjelman avulla myös lisätään monimuotoisuusosaamista työnantaja- ja työnhakijapalveluissa sekä edistetään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta julkisella sektorilla. Rekrytointisyrjinnän vastaisia ja anonyymiä rekrytointia edistäviä toimenpiteitä sisällytetään läpileikkaavasti ohjelman eri toimenpiteisiin. Monimuotoisuusohjelman kohderyhmänä ovat työnantajat ja työpaikat.

Imago-valmennukset. Maksuton valmennuspalvelu Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja. 

Monimuotoisuudesta menestystä - tietoa ja työkaluja työnantajalle. Interaktiivinen opas tarjoaa tietoa, konkreettisia malleja ja työkaluja monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen työpaikoilla.

Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle. Sähköinen koulutus sisältää videoita, harjoituksia ja tietoa, jotka johdattelevat työyhteisön inklusiivisuuden edistämiseen sekä monimuotoiseen rekrytointiin julkisella sektorilla. e-oppiva

Työelämän monimuotoisuusohjelma 

Työelämän monimuotoisuusohjelman 2021–2023 loppuraportti

Lisätietoja: Anna Bruun