Hoppa till innehåll

Anmälan om statligt stöd till Europeiska kommissionen beträffande Finlands stödprogram för sjöfarten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2020 16.44 | Publicerad på svenska 18.9.2020 kl. 11.01
Pressmeddelande
Kuvituskuva. Kuvassa etualalla rahtisataman konttikenttä ja taustalla merelle lähtevä rahtilaiva.

Den 11 september 2020 lämnade arbets- och näringsministeriet en anmälan om statligt stöd till Europeiska kommissionen beträffande det stödprogram för sjöfarten som under våren och sommaren har genomförts i Finland. Det praktiska genomförandet av programmet sköttes av Försörjningsberedskapscentralen.

I och med de reserestriktioner och andra begränsningar som infördes för att förhindra spridningen av coronaviruset försvårades särskilt passagerarfartygens situation mycket snabbt. Tack vare stödprogrammet kunde sjötransporterna fortsätta störningsfritt på de rutter som är viktigast med tanke på försörjningsberedskapen i Finland.

Redan innan anmälan om statligt stöd lämnades in förde arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen inofficiella diskussioner med kommissionen. Syftet med det inledda anmälningsförfarandet är att få full rättslig säkerhet om stödordningens förenlighet med unionsrätten och kommissionens officiella godkännande av stödet.

Bakgrund

Europeiska kommissionen övervakar att reglerna om statligt stöd iakttas i unionen. Kommissionen har under våren godkänt en betydande flexibilitet i reglerna för att mildra de negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin. Kommissionen har också gett medlemsstaterna anvisningar om hur EU-länderna kan trygga sjöfartens funktion med hjälp av statligt stöd riktat till fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Också Försörjningsberedskapscentralens ersättningsmodell utgår från den skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som ålagts rederierna och från att täcka de förluster detta åliggande förorsakar.

Arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen har under våren och sommaren fört inofficiella diskussioner med kommissionen om stödprogrammets förenlighet med unionsrätten och i synnerhet med de på grund av coronapandemin mera flexibla reglerna. Utifrån den diskussionen har ett anmälningsförfarande inletts som syftar till att inhämta kommissionens formella godkännande för stödet.

Ytterligare information

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026 eller e-post [email protected]

Sami Hartikainen, jurist, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 0295 051 118 eller e-post [email protected]

Tillbaka till toppen