Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utsläppsminskningsmålen för EU:s utsläppshandelsperiod 2021–2030 genomförs genom lagändring

Arbets- och näringsministeriet
14.3.2019 14.57
Pressmeddelande

Genom ändring av lagen om utsläppshandel sätts ändringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv nationellt i kraft och skapas beredskap inför EU:s fjärde utsläppshandelsperiod (2021—2030). Statsrådet föreslår att lagändringen stadfästs vid presidentföredragningen den 15 mars, så att lagen kan träda i kraft den 19 mars 2019.

Ändringarna gäller särskilt förfarandet för ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis, lämnande av sådana uppgifter som krävs samt tilldelning av utsläppsrätter. Genom ändringarna genomförs EU:s mål för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2030 i fråga om utsläppshandelssektorn.

Den totala kvantiteten utsläppsrätter för de anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter minskar årligen linjärt med 2,2 procent från och med 2021. Sedan 2013 har den totala kvantiteten minskat med 1,74 procent årligen.

I lagen ingår även nationella förbättringar, såsom ett förenklat förfarande för uppdatering av planen för övervakning av utsläpp samt iakttagande av ett större antal av Energimyndighetens beslut trots överklagande. Dessutom överförs de myndighetsuppgifter som gäller beviljandet av gratis utsläppsrätter från arbets- och näringsministeriet till Energimyndigheten.

Dessutom innehåller lagen en fullmakt för statsrådet att besluta om användningen av utsläppsrätter för att uppnå målen för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln. Statsrådet får också besluta om att annullera utsläppsrätter, om elproduktionskapaciteten i Finland minskas på grund av ytterligare nationella åtgärder. I båda fallen minskas antalet utsläppsrätter som Finland kan auktionera ut i motsvarande grad.

Annulleringen av utsläppsrätter för att utsläppsminskningsmålet för den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln ska kunna uppnås minskar intäkterna av auktioneringen av utsläppsrätter med uppskattningsvis 160 miljoner euro under perioden 2021–2030, men kostnadseffektiviteten vid fullgörandet av skyldigheten förbättras. Om statsrådet beslutar att annullera utsläppsrätter till följd av att elproduktionskapacitet stängs på grund av ytterligare nationella åtgärder, förlorar Finland motsvarande belopp i auktionsintäkter.

Tre förordningar för genomförande av den nya utsläppshandelsperioden utfärdas

Finland förbereder sig på EU:s nya utsläppshandelsperiod också genom förordningar som innehåller närmare bestämmelser om det nationella genomförandet av utsläppshandeln. De förordningar som utfärdas under våren handlar om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln samt om verifiering av uppgifterna i ansökan och verifiering av utsläppsrapporter.

Statsrådets förordning om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030 ska innehålla bestämmelser om formkraven för ansökan och genomförande av ansökningsförfarandet i det elektroniska ärendehanteringssystemet FINETS. Arbets- och näringsministeriet föreslår dessutom att fristen för ansökan om gratis utsläppsrätter förlängs till den 30 maj 2019 genom en förordning av ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet håller också på att bereda ett förslag till ministerieförordning om godkännande av kontrollörer inom utsläppshandeln och om utförande av verifieringsuppgifter. Förordningen ska tillämpas på verifieringen av de uppgifter som krävs vid ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis samt på verifieringen av utsläppsrapporter om utsläpp som uppstår den 1 januari 2019 eller därefter.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Paloneva, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7063
Emilie Yliheljo, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7201 (ANM:s förordningar)

Tillbaka till toppen