Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lindström sände kommunerna ett brev om upphandling av handikappservice

Arbets- och näringsministeriet
17.10.2017 13.50 | Publicerad på svenska 17.10.2017 kl. 13.54
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström har sänt kommunerna ett brev där han påminner dem om att beakta kvaliteten vid upphandling av handikappservice. Den offentliga debatten om kvalitetsproblem i handikappservicen tyder enligt ministern på att kommunerna inte i tillräcklig grad har anammat den nya upphandlingslagens möjligheter att beakta kvaliteten.

– Den nya upphandlingslagen som trädde i kraft vid årsskiftet är skriven på ett sådant sätt att den rentav uppmuntrar till att erbjuda god handikappservice, konstaterar ministern.

Inget krav på konkurrensutsättning av handikappservice i upphandlingslagen

– Upphandlingslagen innehåller inget krav på att handikappservice ska konkurrensutsättas. Ett alternativ är att använda sig av en modell med servicesedlar, där klienten själv kan välja tjänsteleverantör. Den upphandlande enheten kan också genom ett ramavtal konkurrensutsätta en grupp tjänsteleverantörer, av vilka klienten själv får välja den mest lämpliga, påminner ministern i sitt brev till kommunerna.
Enligt upphandlingslagen får den upphandlande enheten också använda direktupphandling i enskilda fall, om det med hänsyn till tryggandet av ett för klienten betydelsefullt vård- eller klientförhållande skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt att ordna ett anbudsförfarande eller byta tjänsteleverantör.

– Syftet med den bestämmelsen är att ingen ska behöva byta bostad på grund av en ny konkurrensutsättning, när det handlar om upphandling av tjänster som en människa behöver under hela sitt liv. Det är möjligt att skriva ett upphandlingskontrakt som gäller tills vidare, och man behöver inte konkurrensutsätta en persons vårdhem fler än en gång, understryker ministern.

Bakgrunden är ett EU-direktiv som syftar till öppenhet

Finlands nationella upphandlingslag baserar sig på EU:s upphandlingslagstiftning. EU:s upphandlingsdirektiv täcker entydigt offentliga upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster, och enligt direktivet krävs att man följer principerna om öppenhet och likabehandling. I fråga om detta har även EU-kommissionen uttryckligen lämnat sin ståndpunkt. Enligt kommissionen är det inte möjligt att med nationell reglering utestänga handikappservicen från upphandlingsreglerna. Kommissionen vet inte heller om något land där den nationella implementeringen till denna del skulle ha skett i strid med direktivet.

Direktivet ger emellertid medlemsländerna omfattande prövningsrätt i fråga om hur konkurrensutsättningen vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster ordnas. Den nationella lagen är skriven i samma anda: i lagen föreskrivs det endast om de mest centrala förfarandena, medan de upphandlande enheterna ges möjligheter och flexibilitet, samtidigt som öppenhet och icke-diskriminering vid val av leverantör tryggas.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Timonen, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0060
Tarja Sinivuori-Boldt, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7014

Tillbaka till toppen