Styrgruppen för projektet för en färdplan för att säkerställa den branschvisa och regionala tillgången på arbetskraft

TEM108:00/2021 Organ

Målet för projektet är att finna lösningar för att täcka behovet av arbetskraft i olika branscher i syfte att trygga ekonomisk tillväxt, produktivitetsutveckling och en hög sysselsättning i Finland. En förutsättning för att målet ska nås är att man sörjer för tillgången på arbetskraft och för arbetskraftens kompetens. Företagens möjligheter att växa och investera är beroende av utbudet av arbetskraft.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM108:00/2021

Ärendenummer VN/453/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.11.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 8.11.2021

Typ av organ Styrgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Kontaktperson
Pirjo Larm, Projektipäällikkö
tel. +358 295 047 224
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen kartoitus toimialoittain, alueellisesti ja ajallisesti sekä esittää sellaisia ratkaisuja, joiden varassa toimialojen tuotantotoiminta pystyy kehittymään yhtäältä kysyntään vastaten ja toisaalta laajentumis- ja investointipyrkimyksiä tukien.

Hankkeessa tuotetaan tietopohja toimialakohtaisesta ja alueellisesta työvoimatarpeesta. Sen tueksi tilataan tarvittaessa tutkimuksellista tietoa ja mahdollisesti skenaarioita.

Hankkeen tulee antaa vuoden 2022 loppuun mennessä tietopohjaan perustuvia selkeitä ratkaisuja esim. seuraavista toimista (osa vaikuttaa nopeasti, osa keskipitkällä ja osa pitkällä aikavälillä):
• Yritysten rekrytointien ja työllistämisen helpottaminen (kannustimet, osaaminen, työvoimapalvelujen kehittäminen)
• Toimialojen veto- ja pitovoiman vahvistaminen
• Työvoiman osaamisen lisäämistarve ja keinot (koulutushankinnat, jatkuva oppiminen)
• Koulutuspaikkojen ja -alojen aloituspaikkamäärä ja jakautuminen alueellisesti
• Työperäinen maahanmuuttotarve (koulutus ja suora työllistyminen)
• Työvoiman liikkuvuuden lisäämistarve (esim. asuntopolitiikka, liikkuvuusavustus)
• Aluetalouden tukeminen: elinkeinorakenteen sekä työvoimapohjan vahvistaminen
• Työn tekemisen kannusteet (työn tarjonta, työmarkkinoille osallistuminen)
• Muut lainsäädännön muutostarpeet (oppisopimuskoulutus, palkkatuki jne.)
• Digitaaliset järjestelmät ja alustat sekä tekoälyn hyödyntäminen.

Sammandrag

Målet för projektet är att finna lösningar för att täcka behovet av arbetskraft i olika branscher i syfte att trygga ekonomisk tillväxt, produktivitetsutveckling och en hög sysselsättning i Finland. En förutsättning för att målet ska nås är att man sörjer för tillgången på arbetskraft och för arbetskraftens kompetens. Företagens möjligheter att växa och investera är beroende av utbudet av arbetskraft.

Utgångspunkter

Työministeri Haataisen aloitteesta käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja eri toimialojen työvoimatarpeen kattamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Suomen alueelliset erot huomioiden.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi. Samalla selvitetään, miten voidaan varmistaa työperäisen maahanmuuton onnistunut toteutus eri toimialojen tarpeisiin.

Tällä hetkellä tilannekuva työvoimatarpeesta on puutteellinen. Työvoimapolitiikan suunnittelua ja kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä varten ei ole käytössä selkeitä määrällisiä arvioita työvoimatarpeesta alueittain ja ammateittain sekä minkälaista koulutusta pitää järjestää, jotta työvoiman (pohja)koulutus vastaisi yritysten ja yhteiskunnan työvoimatarpeita.