Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM begär utlåtanden över VTT:s ansökan om tillstånd att lägga ned forskningsreaktorn

Arbets- och näringsministeriet
29.8.2017 11.00
Pressmeddelande

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy inlämnade den 20 juni 2017 en till statsrådet riktad ansökan om tillstånd att lägga ned forskningsreaktorn (FiR 1) i Otnäs. Arbets- och näringsministeriet inleder den 29 augusti 2017 ett remissförfarande enligt kärnenergilagen med anledning av VTT:s tillståndsansökan.

ANM begär utlåtande av flera olika ministerier samt av vissa andra myndigheter och sammanslutningar. Också medborgare kan avge utlåtande eller framföra åsikter om ansökan. Remisstiden går ut den 31 mars 2018. Begäran om utlåtande finns på webbadressen: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Forskningsreaktorn i Otnäs har varit i drift sedan 1962 och den har använts för forskning, utbildning och isotopproduktion samt i slutskedet också för cancerbehandling. FiR 1 är en reaktor av typen TRIGA som utvecklats i USA speciellt för universitetsmiljön och dess fissionseffekt är låg (250 kW).

VTT beslutade 2012 att lägga ned forskningsreaktorn. Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av nedläggningen genomfördes åren 2013–2015. Reaktorn stängdes av slutgiltigt den 30 juni 2015.

Nedläggningen ska enligt planerna vara slutförd senast 2022, om finansieringen av projektet ordnas planenligt. Det använda kärnbränslet avlägsnas från reaktorn och reaktorns radioaktiva delar monteras ned. Reaktorhallen och konstruktionerna i samband med den rengörs och frigörs från kontroll, så att det inte finns några begränsningar för användningen av dem för andra ändamål.

Efter att kärnbränslet har avlägsnats börjar nedmonteringen av reaktorkonstruktionerna 2019–2022, och därefter flyttas rivningsavfallet till mellanlagren uppskattningsvis omkring 2020−2022. Forskningsreaktorns utrymmen skulle kunna tas i annat bruk omkring mitten av nästa årtionde. Rivningsavfallet ska placeras i slutförvar uppskattningsvis på 2030-talet.

Vad gäller kärnbränslet har VTT som mål att återsända det använda kärnbränslet till Förenta staterna. Det skulle vara möjligt att återsända bränslet inom ramen för det globala återsändningsprogram som Förenta staternas energiministerium har. Detta återsändningsprogram jämte avtal gäller till och med den 12 maj 2019. För närvarande finns det dock inte någon full klarhet om det använda bränslet tas emot av delstaten Idaho, och därför kan tidtabellen senareläggas och förutsätta förlängt avtal. Det sekundära alternativet är att placera det använda kärnbränslet i slutförvar i Finland.

FiR 1 är den första kärnanläggning som kommer att läggas ned i Finland. Ute i världen har flera forskningsreaktorer av motsvarande slag nedmonterats, och de lärdomar som fåtts i samband med dem ska också utnyttjas vid arbetet för nedmontering av reaktorn i Otnäs.  Lärdomarna från Otnäs kan i framtiden användas vid förberedelserna inför nedläggningen av kommersiella kärnanläggningar i Finland.

Säkerheten ska vara den absoluta utgångspunkten för planeringen för och genomförandet av nedläggningen. Alla åtgärder i samband med nedläggningen vidtas under Strålsäkerhetscentralens övervakning.

Tillståndsansökan kan läsas på ANM:s webbplats på adressen: http://tem.fi/tutkimusreaktorin-kaytostapoisto

Ytterligare upplysningar:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 412 4425
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 050 592 2109

Tillbaka till toppen