Talent Boost -ohjelma

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

TEM001:00/2020 Projekt

Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för invandring av exper-ter, arbetstagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbran-scherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på ar-betskraft.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM001:00/2020

Ärendenummer TEM/1492/00.04.01/2019, VN/7327/2019 , VN/7327/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 19.12.2019 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 19.12.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Ett övergripande åtgärdsprogram för främjande av arbetskraftsinvandring utarbetas med prioritering av branscher där det råder brist på arbetskraft samt av experter, studerande och forskare som är viktiga för forskning, utveckling och innovationer

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar

Metod Färdplanen för arbets- och utbildningsrelaterad invandring genomförs.

Kontaktperson
Maija Innola, Opetusneuvos
[email protected]

Kontaktperson
Katri Niskanen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 373
[email protected]

Kontaktperson
Satu Salonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 149
[email protected]

Mål och resultat

Mål: Utländska experter ska stärka sysselsättningsgraden i Finland, högskolornas kvalitet, mång-fald och internationalisering, företagens och FUI-verksamhetens tillväxt, internationalisering och förnyelse samt möjligheterna att få investeringar till Finland.

Mål:
1. Finland ska vara en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och företagande.
2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationella experter.
3. De internationella experternas sakkunskap stärker finländska företags och organisationers till-växt, internationalisering och förnyelse.

Sammandrag

Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för invandring av exper-ter, arbetstagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbran-scherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på ar-betskraft.

Utgångspunkter

Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större sysselsättande och näringspoli-tisk betydelse med tanke på stärkandet av Finlands kunskapskapital och konkurrenskraft samt upp-komsten av nya arbetsplatser och innovationer. Finland är för närvarande inte tillräckligt attraktivt bland internationella arbetstagare, forskare, studerande och investerare.

Tillgången på kompetent arbetskraft och innovationspolitikens grad av inhemskt ursprung har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företagens och innovations-verksamhetens tillväxt och internationalisering.

Befolkningsökningen i Finland sker enbart genom invandring. Utan tillräcklig invandring minskar utbudet på arbetskraft och på längre sikt även sysselsättningen väsentligt, vilket har en inverkan på den ekonomiska försörjningskvoten, sysselsättningsgraden och hållbarhetsunderskottet.


Även om det råder brist på arbetskraft är arbetsgivarna ändå inte beredda att rekrytera internation-ellt i stor utsträckning. En identifierad utmaning är företagens attityder till internationella experter och utländsk arbetskraft. Rådgivningen till arbetsgivare vid internationell rekrytering bör stärkas.

De allt för långsamma uppehållstillståndsprocesserna i Finland gör det svårt att få utländska exper-ter till landet vid rätt tidpunkt för att svara mot företagens och FoUI-verksamhetens behov samti-digt som de skadar landets rykte bland företag och experter. Om tillståndsprocesserna inte är smi-diga, undviker företagen såväl internationell rekrytering som anställning av experter från tredje-länder som bor i Finland.

Ytterligare uppgifter