Yksittäistapauksen saattaminen käsittelyyn

Yksittäistapausta koskeva valitus toimitetaan kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle osoitteella työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Valituksesta pyydetään toimittamaan myös kopio sähköpostilla osoitteeseen ncp-finland(at)tem.fi.

Valituksen muotoilulle ei ole tarkkaa ohjeistusta, mutta siitä tulisi käydä ilmi, mitä yritystä valitus koskee ja mikä tai mitkä ovat ne toimintaohjeiden kohdat, joita ei ole noudatettu. Käsittelyn nopeuttamiseksi kansallinen yhteyselin toivoo tämän lomakkeen täyttämistä:
Kaavake OECD-valituksiin NCP Suomi

Valituksen tekoon voi osallistua useita eri osapuolia. Matkakuluja ei korvata. Kolme vuotta vanhempia tapahtumia koskevia valituksia ei oteta käsittelyyn.

OECD:n linjaukset yksittäistapausten käsittelystä löytyvät OECD:n toimintaohjeiden sivulta 41. Seuraavassa on kuvattu prosessin kulku kansallisessa käsittelyssä.

Alustava arviointi

Valituksen saavuttua työ- ja elinkeinoministeriöön, arvioidaan, otetaanko valitus tarkempaan käsittelyyn (ns. initial assessment). Arviointiin sisältyy valitukseen tutustuminen, vastineen pyytäminen valituksen kohteelta olevalta yritykseltä, yhteydenpito eri osapuoliin sekä mahdollisesti muiden kansallisten yhteyselinten konsultoiminen. Arvioinnin yhteydessä on mahdollista tehdä selvityksiä, joilla tarkoitetaan tietopyyntöjen tekemistä osapuolille, lähetystöverkostolle tai mahdollisille muille kansallisille yhteyselimille.

Jos valitusta ei oteta käsittelyyn, julkaistaan lausunto, joka sisältää kuvauksen valituksesta sekä perustelut. Jos taas valitus otetaan tarkempaan käsittelyyn, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, valituksen tutkimiseen. Tämä ei vielä välttämättä merkitse sitä, että valituksen kohteena oleva yritys olisi rikkonut ohjeita.

Valituksen tutkiminen ja lausunnon antaminen

Mikäli valitus päätetään tutkia, osapuolille tarjotaan mahdollisuus sovintoon, minkä tarkoituksena on löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kansallinen yhteyselin seuraa sopimuksen soveltamista. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, jatketaan valituksen tutkimista. Osapuolet voivat täydentää kannanottojaan asian käsittelyn edetessä. Mikäli osapuolet täydentävät kannanottojaan, täydennykset pyydetään toimittamaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon että edellä mainitttuun sähköpostiosoitteeseen.

Kun yksittäistapaukseen liittyvä materiaali on valmis, neuvottelukunta kokoontuu käsittelemään sitä. Kannanottoja täydentävät lausunnot tulee toimittaa aina viimeistään kolme viikkoa ennen neuvottelukunnan kokousta. Kokousaikataulu toimitetaan etukäteen osapuolille.

Valituksen tutkimisen perusteella valmistellaan ja julkaistaan lopullinen lausunto (ns. final statement) siitä, onko yritys toiminut vastoin toimintaohjeita vai ei. Lausunnossa voi olla myös suosituksia yritykselle toimintaohjeiden soveltamisesta. Lausunto julkistetaan.

Luottamuksellisuus yksittäistapausten käsittelyssä

Toimintaohjeiden mukaan on yleisenä periaatteena, että kansallisen yhteyselimen toiminta on avointa. Kuitenkin toiminnan tehokkuus edellyttää käsittelyn luottamuksellisuuden asianmukaista takaamista silloin kun käsitellään yksittäistapauksia. Kaikissa lausunnoissa otetaan huomioon tarve suojella arkaluonteisia liiketietoja ja muita salassa pidettäviä tietoja.

Mikäli yksittäistapauksen osapuoli haluaa vedota salassapitoon, on osapuolen itse merkittävä salassa pidettävät asiat yhteyselimelle toimittamaansa materiaaliin. Kokonaisuudessaan toimitettua materiaalia ei voi merkitä salassa pidettäväksi, vaan lähtökohtana on, että vastapuolen on saatava kaikesta yhteyselimelle toimitetusta materiaalista tieto. Salassapitoa koskevat ohjeet ovat yhdenmukaiset asiakirjain julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) ja OECD:n toimintaohjeiden kanssa.

Yhteyselimen antamat lausunnot toimitetaan OECD:n investointikomitealle tiedoksi.

Valitukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Kun yhteyselin käsittelee toimintaohjeita koskevia valituksia, se toimii puolueettomasti, ennakoitavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenmukaisesti toimintaohjeissa esitettyjen periaatteiden ja normien kanssa.