Paikalliset äkilliset rakennemuutokset (PÄRM)

Kaikki äkilliset rakennemuutostilanteet eivät aiheuta aluetaloudellista kriisiä, mutta paikallisesti niillä saattaa olla kriisiyttävä vaikutus. Näihin tilanteisiin vastaamiseksi voidaan hyödyntää paikallisten äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen tarkoitettua mallia.

PÄRM-tilanteella tarkoitetaan äkillistä (ennakoimatonta) tilannetta, joka ei täytä äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kriteerejä, mutta joka aiheuttaa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta. PÄRM voi liittyä esimerkiksi seuraavan kaltaisiin tilanteisiin:

  • Pienellä paikkakunnalla suhteellisen suuri työllistäjä vetäytyy ennakoimattomasti, mutta tällä ei ole koko aluetalouden kannalta merkittäviä vaikutuksia 
  • Suuremmalla paikkakunnalla, jossa kerralla ennakoimattomasti irtisanottavien määrä on suuri, mutta tämä ei vielä merkittävästi vaikuta koko alueen työllisyystilanteeseen ja elinkeinorakenteeseen
  • Jokin ennakoimaton kehityskulku kohdistuu laajasti tietyn alueen yrityksiin ja supistaa näiden toimintaa merkittävästi aiheuttaen paikalliselle elinkeinotoiminnalle kriisin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä suoraan näy työllisyystilanteessa. (Tällä ei viitata korona-pandemian vaikutuksiin, joiden hoitoon on omat rahoitusinstrumenttinsa ja jotka kohdistuvat kaikkiin alueisiin).
  • Edellytyksenä arvioimiselle PÄRM-tilanteeksi on, että kyseessä on ennakoimaton eli äkillinen muutostilanne, ei pitkään nähtävillä ollut elinkeinojen rakenteellinen muutos. 

PÄRM-toimintamalli perustuu alueelliseen yhteistyöhön tilanteen hoitamiseksi. Toimintamallissa ELY-keskus kutsuu koolle alueellisen koordinaatioryhmän, jossa sovitaan vetovastuusta ja rooleista. ELY-keskus laatii yhteistyössä alueellisen koordinaatioryhmän kanssa tilanneanalyysin sekä arvion tilanteesta. 

Paikallisten äkillisten rakennemuutosten koordinaatioon ja uuden yritystoiminnan mahdollisuuksien analysointiin voidaan myöntää alueelle koordinaatiorahoitusta (pääsääntöisesti korkeintaan 100 000 €). TEM myöntää rahoituksen k.o. maakunnan liitolle ELY:n tilannearvion perusteella. Rahoitus käytetään alueellisen koordinaatioryhmän sopimalla tavalla PÄRM-tilanteen hoitoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje alueille PÄRM-toimintamallista
PÄRM toimintamallin kuvaus