Paikalliset äkilliset rakennemuutokset (PÄRM)

Kaikki äkilliset rakennemuutostilanteet eivät aiheuta aluetaloudellista kriisiä, mutta paikallisesti niillä saattaa olla kriisiyttävä vaikutus. Näihin tilanteisiin vastaamiseksi voidaan hyödyntää paikallisten äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen tarkoitettua mallia.

PÄRM-tilanteella tarkoitetaan äkillistä (ennakoimatonta) tilannetta, joka ei täytä varsinaisen, laajan äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kriteerejä, mutta joka aiheuttaa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta. PÄRM voi liittyä esimerkiksi seuraavan kaltaisiin tilanteisiin:

  • Pienellä paikkakunnalla suhteellisen suuri työllistäjä vetäytyy ennakoimattomasti, mutta tällä ei ole koko aluetalouden kannalta merkittäviä vaikutuksia 
  • Suuremmalla paikkakunnalla, jossa kerralla ennakoimattomasti irtisanottavien määrä on suuri, mutta tämä ei vielä merkittävästi vaikuta koko alueen työllisyystilanteeseen ja elinkeinorakenteeseen
  • Jokin ennakoimaton kehityskulku kohdistuu laajasti tietyn alueen yrityksiin ja supistaa näiden toimintaa merkittävästi aiheuttaen paikalliselle elinkeinotoiminnalle kriisin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä suoraan näy työllisyystilanteessa. (Tällä ei viitata korona-pandemian vaikutuksiin, joiden hoitoon on omat rahoitusinstrumenttinsa ja jotka kohdistuvat kaikkiin alueisiin).
  • Edellytyksenä arvioimiselle PÄRM-tilanteeksi on, että kyseessä on ennakoimaton eli äkillinen muutostilanne, ei pitkään nähtävillä ollut elinkeinojen rakenteellinen muutos. 

PÄRM-toimintamalli perustuu alueelliseen yhteistyöhön tilanteen hoitamiseksi. Toimintamallissa ELY-keskus kutsuu koolle alueellisen koordinaatioryhmän, jossa sovitaan vetovastuusta ja rooleista. ELY-keskus laatii yhteistyössä alueellisen koordinaatioryhmän kanssa laadullisen tilanneanalyysin, tilastoihin pohjautuvan arvio tilanteesta (alueellisesti määritellään tarkoituksenmukaiset mittarit) sekä alustavan toimenpide-esityksen. Nämä asiakirjat yhdessä muodostavat PÄRM-hakemuksen. ELY-keskus toimittaa hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM). Ministeriö tekee päätöksen rahoituksesta hakemuksen perusteella.

Paikallisten äkillisten rakennemuutosten koordinaatioon, asiantuntijapalveluihin, selvityksiin ja uuden yritystoiminnan mahdollisuuksien analysointiin voidaan myöntää alueelle koordinaatiorahoitusta. Rahoitus on pääsääntöisesti korkeintaan 100 000 € ellei summasta poikkeamiseen ole erityistä syytä esimerkiksi vaikeassa suhdannetilanteessa.

Mikäli alueelle myönnetään PÄRM-rahoitusta, rahoitus myönnetään ko. alueen maakunnan liitolle. Maakunnan liitto myöntää rahoituksen koordinaatioryhmässä sovittuun tarkoitukseen PÄRM-tilanteen hoitamiseksi sekä valvoo rahoituksen käyttöä. 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje alueille PÄRM-toimintamallista
PÄRM toimintamallin kuvaus

Lisätietoja: Marjukka Aarnio