Ohjeet ja menetelmät yritysvaikutusten arviointiin

Oikeusministeriön säädösvaikutusten arviointiohjeet sisältävät yleiskuvauksen yritysvaikutusten arvioinnista. Ne ovat osa lainsäädännön taloudellisia vaikutuksia.

Vaikutusarviointiohjeisiin sisältyy myös vaikutusten tunnistamista helpottava tarkistuslista. Näitä ohjeita täydentää TEM:n yritysvaikutusten arviointikehikko.

Säädösvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi lähtee sen tunnistamisesta, mitkä ovat odotettavissa olevien yritysvaikutusten kohderyhmät sekä siitä, miten merkittäviä ja minkä suuntaisia erilaiset välittömät ja välilliset vaikutukset yrityksiin ja markkinoihin ovat.

Hyvin valmistellussa yritysvaikutusarviossa tuodaan esille muun muassa se, miten laki muuttaa yrityksen prosesseja ja arvioidaan lain tai lakimuutoksen aiheuttamat kustannukset yrityksille. Hyvä esitys tuo myös esiin sen, ovatko vaikutukset pienille yrityksille suhteellisesti suuremmat kuin isoille ja onko esityksellä vaikutuksia yritysten käyttämiin kilpailukeinoihin.

Erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu ja monipuolinen kuuleminen ovat osa säädösvalmistelua ja liittyvät läheisesti vaikutusarviointiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnittää yritysvaikutusarvioinnissa erityisesti huomiota yrityksiin kohdistuvaan sääntelytaakkaan. Työ- ja elinkeinoministeriö kehitti vuonna 2017 Yksi yhdestä -kokeilun yhteydessä sääntelytaakkalaskurin, jonka avulla voidaan tuottaa yhtenäisiä ja keskenään vertailukelpoisia arvioita lainsäädännön vaikutuksista yrityksiin kohdistuvaan sääntelytaakkaan.

Yritysvaikutusarvioinnin menetelmät

Sääntelyn vaihtoehdot

Pienyritysvaikutusten ja yritysten hallinnollisen taakan arviointi säädösvalmistelussa

Innovaatiomyönteinen sääntely