Blogg

Bloggar (Blogg)

Innovationer för en hållbar utveckling utgör fogen till finländska företags framgång!

Leena Pentikäinen Publiceringsdatum 8.1.2020 8.00 Blogg

Mika Naumanen och Leena PentikäinenFinländska företag har börjat identifiera och ta hänsyn till möjligheter till hållbar utveckling i sin innovationsverksamhet: en färsk studie av statsrådet visar att närmare 90 % av alla finländska innovationer under detta årtionde bidrar till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling. Genom innovationer kan man både lösa utvecklingsutmaningar och skapa mervärde och konkurrensförmåga för företag.

Mot klimatförändringen genom innovationer

Många finländska företag är redan globala ledare i sina branscher när det gäller hållbarhet, kundorientering och kundbetjäning. Dessa innovationer har en särskild betydelse när det gäller att stävja klimatförändringar. Studien kartlade över ett tusen innovationer som företag utvecklat. Utvecklande av innovationer för en hållbar utveckling och översyn av affärsverksamheten kräver mod och långsiktighet. Vi lyfter fram ett par exempel på företag som löser utvecklingsutmaningar i fråga om förnybar energi och material.

Uppnåendet av målet för förmånlig och ren energi stöds till exempel av Nestes och St1:s dieselbränslen. Neste Green 100-diesel har producerats utan råolja från helt förnybara källor och lämpar sig som sådan till vilken som helst dieselbil. På motsvarande sätt har St1:s RED95-diesel producerats nästan uteslutande från avfall. Oilon Oy har utvecklat en teknik som lämpar sig för förbränning av naturgas, vars utsläpp endast är en tredjedel av den övre gräns som EU tillåter.

Träbaserat cellulosamaterial är ett utmärkt exempel på hur man kan utnyttja förnybara material: syntetiska råmaterial till plast ersätts med cellulosa och lignin. Spinnova utvecklar användningen av cellulosafiber särskilt för textilindustrins behov och bidrar till att göra textilindustrin mer ansvarsfull. Företagets teknik är den enda med vilken tråd skapas direkt från träfiber utan kemisk behandling och nästan helt utan vatten. Trådtillverkning med metoden konsumerar 99 procent mindre vatten jämfört med användning av bomull.

En översikt över framtiden

Hållbar utveckling är en global megatrend som förändrar samhällen och marknader. Företag som i väsentlig utsträckning har integrerat principerna för en hållbar utveckling i sin affärsverksamhet kommer att vara framgångsrika i framtiden. Hållbara produkter och produktionsmetoder samt produktionskompetens är en allt starkare konkurrensfördel. Tekniken kommer även att erbjuda möjligheter till övergång till en mer hållbar produktion.

De utmaningar som vi möter i framtiden är alltmer mångfacetterade och svårare. Det har bedömts att år 2050 cirka 90 % av människorna på jorden har flyttat in till städerna, befolkningsmängden växer från nuvarande sju till cirka tio miljarder, och de nuvarande produktionsmetoderna inte räcker till för att producera rent vatten, näring och energi för alla. 

Att satsa på innovationer blir också allt viktigare i fortsättningen. En lösning av utmaningarna med en hållbar utveckling kräver systemiska förändringar – i stället för enskilda innovationer behövs helhetsbetonade lösningar. Finland måste kunna skapa kompetensnätverk genom vilka man kan erbjuda helhetslösningar för internationella behov. Detta förutsätter ett brett samarbete mellan aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn.

Läsa studien, som utredde hur företag och de innovationer som de utvecklat möter globala utvecklingsutmaningar och hur de mål för en hållbar utveckling som FN satt upp i Agenda 2030 kan uppnås. Studien fokuserade på fyra sektorer som är kritiska med tanke på en hållbar utveckling – mat och jordbruk, hälsa, energi och material samt urbanisering.

En omvandling av utvecklingsutmaningarna till tillväxtmöjligheter och finländska företags innovationer stöds genom Business Finlands tjänster och statens tekniska forskningscentral VTT:s tjänster.

Leena Pentikäinen, konsultativ tjänsteman, Mika Naumanen, specialforskare VTT

Kommentera

Ange din kommentar här.