Anvisningar och uppföljning

Det s.k. RES-direktivet förutsätter att varje medlemsstat vartannår sänder till kommissionen en rapport om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas.

RES-direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Direktivet har delvis genomförts genom en anvisning av arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Ytterligare upplysningar: pekka.gronlund(at)gov.fi