Försök

Försök eller försöksbaserad utveckling är nya sätt att utveckla tjänster och politiska åtgär-der. Gemensamt för dessa är att den tjänst som utvecklas tar sin slutliga form under pro-cessen.

Försök bör inte ses som enbart testning av en färdig lösning (pilotprojekt). Ett försök är framför allt en utvecklingsprocess under vilken tjänsten utvecklas mot sin slutliga form.

Avsikten är att intensivt delaktiggöra användarna av tjänsten i de olika faserna av proces-sen genast från början. Användarna kan lika gärna komma med idéer till tjänster som ut-värdera och testa om dessa fungerar. Testning och feedback från användarna är viktigt råmaterial i utvecklingen. 

Tjänsten utformas samtidigt med testningen och utvärderingen under hela försöksproces-sen. På detta sätt kan man undvika situationer där en idé eller tjänst har utvecklats för långt utan kontakt med slutanvändarna och där man först när tjänsten är nästan färdig upptäcker att den inte svarar mot användarnas behov.

I försök framhävs följande:

  1. Snabb igångsättning: man överväger inte idén om tjänsten länge, utan avsikten är att få idén till målgruppen för testning så snabbt som möjligt.
  2. Lärande genom iterering: genom att testa och bearbeta den tjänst som utvecklas flera gånger i sträck lär man sig hur den fungerar och kan göra ändringar som behövs tills det önskade slutresultatet uppnås. 
  3. Sammanhållning: slutanvändarna har tagits med i de olika faserna av utvecklingen och deras kunnande utnyttjas under hela processen.
  4. Utvärdering: i målgruppen testas hur tjänsten eller produkten fungerar och detta styr utvecklingen. 

Försök eller försöksbaserad utveckling är ett systematiskt sätt att utveckla tjänster eller produkter och det finns olika former för det. Slumpmässiga experiment och empirisk test-ning samt framtagning av prototyper är olika former av försök.

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi