Internationellt samarbete

Samarbete i EU

Arbetslivsfrågor behandlas vid mötena i Europeiska unionens (EU) ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

De ärenden vilka gäller EU:s arbetslagstiftning och lagstiftning om arbetskraftens rörlighet och vilka framläggs för ministrarna för beslut bereds i Europeiska rådets arbetsgrupp för sociala frågor. Arbete bedrivs också inom ramen för olika kommittéer, arbetsgrupper, sakkunniggrupper och andra grupper samt nätverk.

Tjänstemän från arbets- och näringsministeriet deltar i EU:s sysselsättningskommitté (EMCO) som följer utvecklingen av sysselsättningsläget och -politiken inom unionen och dess medlemsstater samt deltar i utarbetandet av Europeiska sysselsättningsstrategin och i verkställandet av Europeiska planeringsterminen.

Arbets- och näringsministeriet hör till Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (European Network of Public Employment Services, PES) vars mål är att uppnå Europa 2020-strategins sysselsättningsmål särskilt genom förnyelse av tjänsterna och effektivering av samarbetet.

Ministeriet är med i ett europeiskt arbetsförmedlingsnätverk (European Employment Services, Eures) som främjar arbetskraftens rörlighet. Ministeriets roll är att vara Eures nationella samordningsbyrå i förhållande till kommissionen, den europeiska arbetsmyndigheten (ELA) och de övriga medlemsländerna. Ett exempel på sakkunniggrupper är den sakkunniggrupp som stöder Europeiska kommissionen i främjandet av socialt entreprenörskap (Expert Group on Social Entrepreneurship, GECES). Ministeriet deltar också i mötena för generaldirektörer för anställningsfrågor i EU.

Arbets - och näringsministeriet deltar också i arbetet i styrelsen för EU: s institut för förbättring av levnads - och arbetsvillkor Eurofound. Eurofounds roll är att tillhandahålla information, rådgivning och expertis – avseende arbetsvillkor och hållbart arbete, förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, förändringar på arbetsmarknaden och livskvalitet och offentliga tjänster – för nyckelaktörer inom området EU:s socialpolitik på grundval av jämförande information, utredning och analys.

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) ska stödja medlemsländernas efterlevnad och samordningen dem emellan vid genomförandet av EU:s lagstiftning om arbetskraftens rörlighet, och den ska även stödja samordningen av de sociala trygghetssystemen. ELA ska också ge enskilda och arbetsgivare tillgång till information i gränsöverskridande situationer.

Kommissionen inrättade ”Forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete” år 2016, eftersom det i gränsöverskridande situationer är en utmaning för myndigheter i EU:s medlemsstater att ingripa. EU-forumets arbete fortsätter i ELA efter övergångsperiodenArbets- och näringsministeriet skapade ett nationellt samarbetsnätverk för myndigheterna för att stötta EU -forumets arbete. En viktig uppgift för nätverket är att dela ut information om samarbetet mot svart arbete, tillsynsmetoder, nya fenomen och bästa praxis till olika aktörer samt befrämja nationella strategier, åtgärder och program för att bekämpa odeklarerat arbete på nationellt och internationellt nivå.

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Arbets- och näringsministeriet svarar för den nationella samordningen av Internationella arbetsorganisationen ILO:s ärenden i Finland. ILO är den äldsta bland FN:s särorganisationer. ILO utvecklar internationella standarder om arbetslivet och främjar den sociala rättvisan. Närmare uppgifter, se ministeriets ILO-sidor.

OECD och Europarådet

Arbets- och näringsministeriet samarbetar med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD samt deltar i arbetet för iakttagande av Europarådets reviderade sociala stadga.

Nordiskt samarbete

Arbets- och näringsministeriet deltar i det nordiska samarbetet i frågor med anknytning till arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljöpolitik i Nordisk Ministerråd för Arbetsliv (MR-A) samt i Nordisk Ämbetsmannakommitté för Arbetsliv (ÄK-A) och dess sektioner. Ministeriet deltar i det nordiska samarbetet i integrationsärenden.

Omfattande samarbete i invandrarfrågor 

I fråga om politiken för integrationsfrämjande svarar arbets- och näringsministeriet för EU-samarbetet. Ministeriet är medlem i det europeiska integrationsnätverket (EIN), som samlas regelbundet under kommissionens ledning. Nätverket har bl.a. till uppgift att säkerställa att åtgärder på nationell nivå och unionsnivå stöder varandra. Kommissionen stöder utbyten mellan medlemsstaterna inom nätverket via målinriktade lärandeaktiviteter, såsom studiebesök, kollegiala granskningar, ömsesidigt bistånd och workshoppar för ömsesidigt lärande om särskilda aspekter av integrationen.

Genom nätverket stöds också spridningen av god praxis och utbytet av information mellan medlemsstaterna. Ministeriet deltar dessutom i arbetet inom IGC:s (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) och FN:s flyktingorganisations UNHCR:s arbetsgrupper som behandlar frågor kring integrationsfrämjandet.