Internationellt samarbete

Arbetslivsfrågor behandlas vid mötena i Europeiska unionens ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Tjänstemän från arbets- och näringsministeriet deltar i EU:s sysselsättningskommitté som följer utvecklingen av sysselsättningsläget och -politiken inom unionen och dess medlemsstater samt deltar i utarbetandet av Europeiska sysselsättningsstrategin.

De ärenden vilka gäller EU:s arbetslagstiftning och lagstiftning om arbetskraftens rörlighet och vilka framläggs för ministrarna för beslut bereds i Europeiska rådets arbetsgrupp för sociala frågor. Arbete bedrivs också inom ramen för olika kommittéer, arbetsgrupper, sakkunniggrupper och andra grupper samt nätverk.

Arbets- och näringsministeriet hör till Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (European Network of Public Employment Services, PES) vars mål är att uppnå Europa 2020-strategins sysselsättningsmål särskilt genom förnyelse av tjänsterna och effektivering av samarbetet.

Ministeriet är med i ett europeiskt arbetsförmedlingsnätverk (European Employment Services, Eures) som främjar arbetskraftens rörlighet. Nätverken är exempel på verksamheter som finansieras genom EU:s omfattande program för sysselsättning och social innovation (Easi). Ministeriet deltar också i mötena för generaldirektörer för anställningsfrågor i EU. Ett exempel på sakkunniggrupper är den sakkunniggrupp som stöder Europeiska kommissionen i främjandet av socialt entreprenörskap (Expert Group on Social Entrepreneurship, GECES).

Kommissionen stödjer bekämpningen av odeklarerat arbete genom ett forum på EU -nivå. Kommissionen inrättade ”Forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete”, eftersom det i gränsöverskridande situationer är en utmaning för myndigheter i EU:s medlemsstater att ingripa. Arbets- och näringsministeriet skapade ett nationellt samarbetsnätverk för myndigheterna för att stötta EU -forumets arbete. En viktig uppgift för nätverket är att dela ut information om samarbetet mot svart arbete, tillsynsmetoder, nya fenomen och bästa praxis till olika aktörer.

Omfattande samarbete i invandrarfrågor och ILO-ärenden

I fråga om politiken för integrationsfrämjande svarar arbets- och näringsministeriet för EU-samarbetet. Ministeriet är medlem i det europeiska integrationsnätverket (EIN), som samlas regelbundet under kommissionens ledning. Nätverket har bl.a. till uppgift att säkerställa att åtgärder på nationell nivå och unionsnivå stöder varandra. Kommissionen stöder utbyten mellan medlemsstaterna inom nätverket via målinriktade lärandeaktiviteter, såsom studiebesök, kollegiala granskningar, ömsesidigt bistånd och workshoppar för ömsesidigt lärande om särskilda aspekter av integrationen.

Genom nätverket stöds också spridningen av god praxis och utbytet av information mellan medlemsstaterna. Ministeriet deltar dessutom i arbetet inom IGC:s (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) och FN:s flyktingorganisations UNHCR:s arbetsgrupper som behandlar frågor kring integrationsfrämjandet.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den nationella samordningen av Internationella arbetsorganisationen ILO:s ärenden i Finland. ILO är den äldsta bland FN:s särorganisationer. Den firar 100 års jubileum i 2019. ILO utvecklar internationella standarder om arbetslivet och främjar den sociala rättvisan. Närmare uppgifter, se ministeriets ILO-sidor.

Arbets- och näringsministeriet samarbetar med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD samt deltar i arbetet för iakttagande av Europarådets reviderade sociala stadga.

Arbets- och näringsministeriet deltar i det nordiska samarbetet i frågor med anknytning till arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljöpolitik i Nordisk Ministerråd för Arbetsliv (MR-A) samt i Nordisk Ämbetsmannakommitté för Arbetsliv (ÄK-A) och dess sektioner. Ministeriet deltar i det nordiska samarbetet i integrationsärenden.

Ytterligare information
Lippe Koivuneva, lippe.koivuneva(at)tem.fi