Reformering av den offentliga servicen

Det ställs stora förväntningar på reformeringen av den offentliga sektorns service och verksamhet. De utmaningar som samhället möter känns allt mer komplicerade och mång-facetterade.

Den offentliga servicen och det nuvarande organiseringssättet är föremål för missnöje och förhoppningar. Medborgarna – de som anlitar servicen – vill ha mer valfrihet och flexibilitet i servicen. Tjänsterna bör ändras i samma takt som medborgarnas behov förändras.

Finansieringsläget inom de offentliga finanserna gör det nödvändigt att fästa vikt vid servi-cens produktivitet. Endast genom att höja servicens produktivitet är det möjligt att tillhan-dahålla tjänster av hög kvalitet och omfattning. Den ökade efterfrågan på service till följd av befolkningens åldrande går inte att bemöta utan att resurserna ökas.

Behovet av nya innovationer och förnyade verksamhetssätt är uppenbart. Den offentliga sektorn bör i sin egen verksamhetskultur uppmuntra till ständig förändring och förbättring. I stället för lösryckta handlingar bör den offentliga sektorn kunna organisera sin verksamhet kring gemensamma mätbara mål. Partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn samt utnyttjande av försök i utvecklingen är metoder i reformeringen av den of-fentliga servicen. 

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi