Kärnenergi

OECD Nuclear Energy Agency NEA

Finland deltar i industriländernas samarbete inom ramen för OECD:s kärnenergiorganisation NEA (Nuclear Energy Agency). 32 medlemsländer, inklusive samtliga nordiska länder, deltar i arbetet inom organisationen.  Arbets- och näringsministeriet deltar i NEA:s verksamhet som representant för Finland. Organisationen har sitt huvudkontor i Paris.

Finland anslöt sig till NEA år 1976. NEA har till uppgift att med hjälp av internationellt samarbete bistå medlemsländerna när det gäller att bibehålla och utveckla de tekniska och juridiska förutsättningarna för en trygg, miljövänlig, ekonomisk och fredlig användning av kärnenergi.

Inom NEA arbetar man på åtta olika ämnesområden, huvudsakligen i arbetsgrupper och i projektform: kärnsäkerhet, utveckling av energiteknik, kärnavfallshantering, strålskydd, juridiska frågor och frågor om atomansvar, vetenskaplig verksamhet, databanken samt information och informationsöverföring.

Internationella atomenergiorganet IAEA

Internationella atomenergiorganet IAEA är en självständig organisation som lyder under FN. IAEA grundades år 1957. Finland blev medlem i organisationen 1958. IAEA har sitt huvudkontor i Wien.

En av IAEA:s viktigaste uppgifter är övervakning av att icke-spridningsavtalet efterföljs. Syftet med icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty), som trädde i kraft 1970, är att förhindra att kärnvapen innehas av andra än de fem ursprungliga kärnvapennationerna – Förenta staterna, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Ett ytterligare syfte är nedrustning samt främjande av en fredlig användning av kärnenergi. 189 stater har anslutit sig till avtalet, sådana länder som stannat utanför är bl.a. Indien, Pakistan och Israel. Nordkorea har lösgjort sig från icke-spridningsavtalet.

IAEA:s andra uppgifter är bl.a. att främja kärnsäkerheten samt att främja den fredliga användningen av kärnenergi genom tekniskt bistånd. Inom ramen för organisationen har det ingåtts bl.a. konventioner om kärnsäkerhet, om säkerhet vid hanteringen av kärnavfall och om fysiskt skydd av kärnämne. IAEA organiserade Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS) och the Integrated Regulatory Review Service (IRRS) bedömningar på begäran av ministeriet i 2022. Regeringen, STUK och organisationer för avfallhantering prisades för om hur projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle fortskrider mot beredskap för idrifttagning först i världen. 

Samarbete bedrivs också i syfte att förbättra kärnsäkerheten inom närområdena. Samarbetet bedrivs i praktiken huvudsakligen av Strålsäkerhetscentralen, som har samordnat och genomfört förbättringsprojekt vid kärnkraftverken i S:t Petersburg och Kola samt stött Rysslands kärnsäkerhetsmyndighet. Verksamheten finansieras av utrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi

 

 

På andra webbplatser