Understöd för utvecklande av företag

Syftet med understöd som beviljas för utvecklande av företagsverksamheten är att skapa ny affärsverksamhet, främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering samt stärka innovationsverksamheten i företag. Understöden beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Understöden beviljas efter prövning och baserar sig på en projektplan som den sökande presenterar. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) medfinansierar projekt för utvecklande av företag.
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för betydande utvecklings- och investeringsprojekt genom vilka företaget till exempel

  • utvecklar sina färdigheter inom affärsledning och marknadsföring
  • utvecklar nya eller förnyade produkter, tjänster eller produktionsmetoder
  • förbättrar sin beredskap för internationalisering och sina förutsättningar för export
  • kartlägger nya marknader och nya möjligheter till affärsverksamhet
  • söker tillväxt genom investeringar i maskiner, utrustning eller byggnader

Det lönar sig för den sökande att redan i planeringsskedet kontakta NTM-centralens sakkunniga, som ger mer information om möjligheterna att finansiera projektet samt om ansökan om understöd och de grunder på vilka understöd beviljas.

Närmare upplysningar om innehållet i understöd som beviljas för utvecklande av företagsverksamhet, grunderna för beviljande, ansökan och utbetalning finns på NTM-centralernas webbplats under Näringar → Finansiering av företag.

Ytterligare upplysningar: raimo.puhto(at)gov.fi