Tillståndsförfarande

Ett tillståndsförfarande enligt kärnenergilagen förutsätter en miljökonsekvensbedömning som fastställs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (2017/252). Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för MKB-förfarandet för kärnkraftanläggningsprojekt som avses i kärnenergilagen.

För uppförande av en kärnanläggning med stor allmän betydelse krävs statsrådets principbeslut om att uppförandet är förenligt med samhällets helhetsintresse. Innan statsrådets beslut skaffar arbets- och näringsministeriet en preliminär säkerhetsbedömning hos Strålsäkerhetscentralen för principbeslutansökan och ber miljöministeriet, kommunfullmäktige på placeringsorten samt grannkommunerna om utlåtanden. Dessutom ska ministeriet ordna hörande om projektet för att garantera medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet. 

Vid behandlingen av principbeslutet överväger statsrådet särskilt anläggningsprojektets nödvändighet för landets energiförsörjning, om den föreslagna placeringsorten är lämplig, kärnanläggningens miljökonsekvenser samt ordnandet av kärnbränsle- och kärnavfallshanteringen. Riksdagen kan häva eller godkänna beslutet.

Både byggandet, användningen och nedkörningen av ett kärnkraftverk kräver ett tillstånd av statsrådet. Tillstånd behövs även för gruvdrift och malmanrikningsverksamhet vars syfte är att producera uran eller torium. Villkor för beviljandet av tillstånd är bland annat att kraven på säkerhet i lagen uppfylls samt att man beaktar arbetstagarnas och befolkningens säkerhet och miljöskyddet på adekvat sätt. 

I tillståndsansökan ska man bifoga utlåtanden från Strålsäkerhetscentralen och miljöministeriet. Strålsäkerhetscentralens utlåtande och säkerhetsbedömning är av central betydelse i beredningen av tillståndsbeslutet eftersom de ska vara positiva vad gäller bedömningen av kärnsäkerheten. Myndigheter, kommuner, samfund och medborgare ska reserveras tillräckliga möjligheter att ge sina åsikter om projektet.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi, linda.kumpula(at)gov.fi