EU-samarbetet

De grundläggande principerna för EU:s energipolitik är hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Målsättningarna för EU:s energipolitik är samstämmiga med Finlands nationella målsättningar. Genom unionens gemensamma energipolitik eftersträvas konkurrenskraftiga energipriser, säkerställande av en tillräcklig och ostörd energitillförsel och en minskning av energisektorns miljöpåverkan.

De energifrågor som behandlas i rådet för transport, telekommunikation och energi (Transport, Telecommunications and Energy Council, TTE) hör till arbets- och näringsministeriet. I den sammansättning som inkluderar energiministrarna sammanträder TT-rådet cirka tre gånger om året. Utöver detta har varje EU-ordförandeland vanligtvis arrangerat ett informellt möte för energiministrarna under sin halvårslånga ordförandeperiod. Vid rådsmötena behandlas alla frågor kring EU:s energipolitik, med undantag av kärnenergifrågor. På energiområdet antar rådet lagstiftning om energimarknadens funktion tillsammans med Europaparlamentet.

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) grundades 1957 för att befrämja den fredliga användningen av kärnenergi i Europa. Euratom har nästan samma lagstiftningsmakt som Europeiska unionen. Förfarandena för beslutsfattande skiljer sig dock till vissa delar. Besluten i Euratom-ärenden fattas i rådet för allmänna frågor. Inom ramen för Euratom har EU-länderna godkänt flera regelverk som handlar om bland annat strål- och kärnsäkerheten och kärnämneskontrollen.

Ytterligare upplysningar: elina.johansson(at)gov.fi

riku.huttunen(at)gov.fi, energipolitik
juho.korteniemi(at)gov.fi

 

 

På andra webbplatser