TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kaivoslakia ei olla heikentämässä

Mika Lintilä Julkaisupäivä 14.12.2018 15.21 Blogit

Puhdas luonto ja elinympäristö ovat rikkaus ja arvo, joista haluan pitää kiinni. Kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon, mutta haitat pitää rajata. Kaivoslaki lähtee siitä, että kaivostoiminta on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.

Kaivostoiminnan kannalta keskeistä on paikallinen hyväksyttävyys. Se saavutetaan, kun kaivosten ympäristölle aiheuttamat vaikutukset pysyvät kohtuullisina eli lupaehtojen määrittelemissä rajoissa ja kaivosyhtiö käy toimivaa vuoropuhelua yhteisön kanssa. On myös tärkeää, että kansalaiset voivat tuoda näkemyksiään esiin eri vaiheissa, kun viranomaiset päättävät kaivoshankkeesta.

Viime päivinä erityisesti sosiaalisessa mediassa on annettu hallituksen esityksestä kaivoslain muuttamiseksi virheellistä kuvaa. Tämän vuoksi on syytä todeta, mistä asiassa on kyse. Esitys ei ole heikennys ympäristön näkökulmasta, koska lupakäsittelyssä vaaditaan kaikki samat tiedot kuin nykyisinkin. Esityksellä muutetaan vain tietojen toimittamisjärjestystä ja halutaan varmistaa, että malminetsintään investoineella toimijalla säilyisi etuoikeus hakea löydöksen hyödyntämistä.

Hallituksen esitys käytännössä parantaa luvituksen toimivuutta ja vastuullisten hakijoiden hakemusasiakirjojen laatua.

On syytä muistaa, että tehty esitys perustuu koko eduskunnan yksimieliseen lausumaan. Muutos oli mukana kaivoslakiin esitetyissä teknisluonteisissa muutoksissa vuonna 2017, mutta se otettiin pois tuolloin hyväksytystä muutospaketista. Eduskunta kuitenkin edellytti muutoksen tuomista erillisenä hallituksen esityksenä myöhemmin, sillä myös tämä muutos katsottiin tarpeelliseksi. Tämän takana olivat kaikki eduskuntaryhmät yksimielisesti.

Hallituksen esitys käytännössä parantaa luvituksen toimivuutta ja vastuullisten hakijoiden hakemusasiakirjojen laatua. Hakija voi varmistaa etuoikeuden hyödyntää esiintymää jättämällä hakemuksen, jota täydennetään myöhemmin paljon aikaa vaativilla Natura- ja ympäristövaikutusten arvioinneilla.

Hakemuksessa tulisi kuitenkin ilmoittaa, koska nämä liitteet toimitetaan eikä hakemuksen käsittelyä ja kuulemista voisi aloittaa ennen, kuin liitteet on toimitettu. Viranomaisella on myös oikeus määrätä takaraja liitteiden toimittamiselle. Muutos ei vaikuttaisi hakemusvaatimuksiin, eikä lupakäsittely muuttuisi.

Näin asianosaisilla olisi edelleenkin aivan sama aineisto käytössään hakemuksen kuulemisvaiheessa. Muutos antaisi mahdollisuuden valmistella tarvittavat liitteet ajantasaiset tiedot huomioiden, jolloin selvitysten laatu paranisi.

Keskustelussa on usein viitattu tarpeeseen tehdä kaivoslain kokonaisuudistus. Mielestäni tämä on ennenaikainen vaatimus. Uuden kaivoslain mukaisesti ei ole vielä luvitettu yhtään toimivaa kaivosta. Olisi järkevää odottaa kokemuksia siitä, kuinka luvitusprosessi toimii ennen kuin sitä uudistetaan.  Kaivosviranomaisessa on lupia käsitelty siirtymäsäännöksen nojalla pitkään vanhan kaivoslain mukaisesti.

Kaivoksia koskevaa lakien toimivuuden arviointia on järkevä tehdä koko ajan. Kuten eduskunnassa totesin, minulla on valmius käydä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa keskustelua siitä, voitaisiinko kaivoslain ja muuta kaivostoimintaa koskevan lainsäädännön toimivuutta arvioida ja onko olemassa kehittämistarpeita. Tässä työssä tulisi tietysti kuulla myös sidosryhmien edustajia.

Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Usein kysyttyjä kysymyksiä kaivostoiminnasta

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.