Hallituksen esitys TEM/2021/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 208/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Markkinavalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sisältäisi asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät säännökset seuraamuksista muun muassa tapauksissa, joissa talouden toimija rikkoo jalkineiden ja tekstiilituotteiden merkinnöille ja selosteille säädettyjä vaatimuksia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön myös jalkineiden merkintöjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä täydennettäisiin tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Lisäksi ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta ehdotetaan lisättäväksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan. Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi seuraamusmaksun täytäntöönpanosta johtuva tekninen muutos. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen