Kokeilut

Kokeilut tai kokeileva kehittäminen ovat uudenlaisia palveluiden ja politiikkatoimenpiteiden kehittämisen tapoja. Niille yhteistä on, että kehitettävä palvelu löytää lopullisen muotonsa prosessin aikana.         

Kokeilua ei pidä nähdä pelkästään valmiin ratkaisun kokeiluna (pilottina). Kokeilu on ennen kaikkea kehittämisprosessi, minkä aikana palvelu kehittyy kohti lopullista muotoaan.    

Palvelun käyttäjät pyritään osallistamaan tiiviisti prosessin eri vaiheisiin heti alusta alkaen. He voivat ovat yhtälailla ideoimassa palveluaihioita kuin arvioimassa ja testaamassa niiden toimivuutta. Testaaminen ja käyttäjäpalaute ovat keskeistä raaka-ainetta kehittämisessä.  

Palvelu muokkautuu testaamisen ja arvioinnin myötä koko kokeiluprosessin ajan. Näin pystytään välttymään tilanteelta, missä idea tai palvelu on kehitetty liian pitkälle ilman kosketusta loppukäyttäjiin ja vasta lähes valmiin palvelun kohdalla huomataan, että palvelu ei vastaa käyttäjien tarpeisiin.   

Kokeiluissa korostuvat:

  1. Liikkeelle lähdön nopeus: Ideaa palvelusta ei haudota pitkään, vaan se pyritään mahdollisimman nopeasti tuomaan testattavaksi kohderyhmään.
  2. Iteroinnin kautta oppiminen: Kehitettävää palvelua testaamalla ja muokkaamalla useita kertoja peräkkäin opitaan sen toimivuudesta ja voidaan tehdä tarvittavia muutoksia, kunnes haluttu lopputulos saavutetaan.
  3. Yhteisöllisyys: Palvelun loppukäyttäjät on otettu mukaan kehittämisen eri vaiheisiin ja heidän osaamista hyödynnetään koko prosessin ajan.
  4. Arviointi: Toimivuuden testaus kohderyhmässä ohjaa palvelun tai tuotteen kehittämistä.

Kokeilu tai kokeileva kehittäminen on systemaattinen tapa kehittää palveluita tai tuotteita, johon on olemassa erilaisia muotoja. Satunnaiskoeasetelmat ja empiirinen testaaminen sekä prototypointi ovat kokeilujen eri muotoja.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen