Julkisten palveluiden uudistaminen

Julkisen sektorin palveluiden ja toiminnan uudistamiseen kohdistuu paljon odotuksia. Yhteiskunnan kohtaamat haasteet tuntuvat olevan entistä monimutkaisempia ja moniulotteisia.

Julkisiin palveluihin ja niiden nykyiseen järjestämistapaan kohdistuu tyytymättömyyttä ja toiveita. Kansalaiset – palveluiden käyttäjät – haluavat lisää valinnanvapautta ja joustavuutta palveluilta. Palveluiden tulee muuttua kansalaisten tarpeiden muuttuessa.        

Julkisen talouden rahoitustilanne pakottaa kiinnittämään huomiota myös palveluiden tuottavuuteen. Vain palveluiden tuottavuutta nostamalla on mahdollista ylläpitää laadultaan ja kattavuudeltaan korkeatasoiset palvelut. Väestön ikääntyminen ja siitä seuraava palveluiden kysynnän kasvu eivät ole ratkaistavissa resursseja kasvattamalla.           

Tarve uusille innovaatiolle ja toimintatapojen uudistamiselle on mitä ilmeisin. Omassa toimintakulttuurissaan julkisen sektorin tulee kannustaa jatkuvaan muutokseen ja parannukseen. Irrallisten tekemisten sijaan julkisen sektorin tulee pystyä organisoimaan toimintansa yhteisten mitattavien tavoitteiden ympärille. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus sekä kokeilujen hyödyntäminen kehittämisessä ovat keinoja julkisten palveluiden uudistamisessa.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen