Lupamenettely

Ydinenergialain mukaista lupamenettelyä edeltää ympäristövaikutusten arviointi, josta säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (2017/252). Ydinenergialaissa tarkoitettujen ydinlaitoksia koskevien hankkeiden YVA-menettelyjen yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että ydinlaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista. Ennen valtioneuvoston päätöstä työ- ja elinkeinoministeriö hankkii periaatepäätöshakemukselle Säteilyturvakeskuksen alustavan turvallisuusarvion ja pyytää lausunnot ympäristöministeriöltä, sijaintikunnan kunnanvaltuustolta sekä naapurikunnilta. Lisäksi ministeriön on järjestettävä hankkeesta yleinen kuuleminen, jolla taataan kansalaisten mahdollisuus osallistua päätöksen tekemiseen. 

Käsitellessään periaatepäätöstä valtioneuvosto harkitsee erityisesti laitoshankkeen tarpeellisuutta maan energiahuollon kannalta, suunnitellun sijaintipaikan sopivuutta, ydinlaitoksen ympäristövaikutuksia sekä ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämistä. Eduskunta voi kumota tai hyväksyä päätöksen.

Sekä ydinlaitoksen rakentaminen, käyttäminen että käytöstä poistaminen tarvitsevat valtioneuvoston myöntämän luvan. Lupa tarvitaan myös kaivos- ja malminrikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen. Lupien myöntämisen ehtoina ovat muun muassa lain mukaiset turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttäminen sekä työntekijöiden ja väestön turvallisuuden ja ympäristösuojelun asianmukainen huomioiminen. 

Lupahakemuksesta pyydetään lausunnot Säteilyturvakeskukselta ja ympäristöministeriöltä. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla ja turvallisuusarviolla on lupapäätöksen valmistelussa keskeinen merkitys, sillä niiden tulee olla puoltavia ydinturvallisuuden arvioinnin osalta. Viranomaisille, kunnille, yhteisöille ja kansalaisille on varattava riittävä mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto, Linda Kumpula

 

YVA-menettelyn kuvaus kuvana