Kommissionens meddelande om begreppet statligt stöd

Europeiska kommissionen godkände den 19 maj 2016 ett meddelande om begreppet statligt stöd. Meddelandet är en del av EU:s totalreform av reglerna om statligt stöd, som inleddes år 2012. Inom ramen för reformen har förfarandet för statliga stöd samt regleringen av godtagbarheten för statliga stöd reformerats. Regleringen trädde till största delen i kraft år 2014.

I det nya meddelandet har kommissionen utifrån EU-domstolens beslutspraxis samt sin egen beslutspraxis klarlagt hur stöd som en stat beviljar företag omfattas av det EU-rättsliga begreppet statligt stöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Meddelandet syftar till att ge myndigheterna i medlemsstaterna rättssäkerhet i fråga om i vilka situationer reglerna om statligt stöd ska tillämpas och i vilka situationer inte. Den primära grunden för tolkningen av begreppet statligt stöd finns i EU-domstolens rättspraxis och meddelandet begränsar inte domstolens tolkning.

I meddelandet klarläggs samtliga kriterier för begreppet statligt stöd. Viktiga axplock:

  • Nya anvisningar har getts i synnerhet om förhållandet mellan EU:s statsstödsreglering och offentliga investeringar samt infrastrukturfinansiering. Finansiering för byggande av infrastruktur omfattas inte av reglerna om statligt stöd, om den infrastruktur som byggs inte konkurrerar med andra motsvarande infrastrukturprojekt. Därför tillämpas reglerna om statligt stöd i regel inte på finansiering för byggande av vägar, järnvägar samt vatten- och avloppsinfrastruktur. Statligt stöd beviljas inte operatörer och användare av infrastruktur ifall dessa betalar marknadspris för användningen av infrastrukturen.
  • I meddelandet betonas allmänt att EU:s regler om statligt stöd gäller verksamhet som har gränsöverskridande konsekvenser. Exempelvis utgör finansiering av helt lokala tjänster eller byggandet av helt lokal infrastruktur inte nödvändigtvis statligt stöd i EU-rättslig bemärkelse, om det inte är sannolikt att stödet lockar kunder från andra medlemsstater eller om stödet högst har enbart en marginell betydelse för investeringarna mellan medlemsstaterna.
  • I meddelandet klarläggs tillämpningen av reglerna om statligt stöd på beskattningsåtgärder. Meddelandet ersätter meddelandet om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag (EGT 1998/C384/3). Dessutom fastställer kommissionen i meddelandet riktlinjer för förhållandet mellan förfaranden för offentlig upphandling och EU:s statsstödsreglering. Om en myndighet genomför ett anbudsförfarande enligt bestämmelserna om offentlig upphandling, är arrangemanget i regel inte förenat med statligt stöd. Ett undantag utgörs av till exempel situationer där anbudsförfarandet inte har genomförts på ett tillräckligt öppet och icke-diskriminerade sätt (direktupphandling enligt upphandlingslagen). Om endast en aktör lägger anbud kan åtgärden inbegripa statligt stöd och man bör fästa särskild vikt vid att åtgärden är i linje med normala marknadsvillkor.
  • I meddelandet presenteras dessutom flera bedömningsförfaranden som kan tillämpas vid bedömningen av om myndigheternas åtgärder sker på marknadsvillkor i olika situationer. Meddelandet om begreppet statligt stöd ersätter i detta avseende kommissionens gamla anvisning om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader Kommissionens meddelanden om bedömning av garantiers och låns marknadsmässighet är i kraft även framöver.

Ytterligare information:

olli.hyvarinen(at)tem.fi
liisa.lundelin-nuortio(at)tem.fi
tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi