Revidering av energieffektivitetsdirektivet


Som en del av det s.k. 55 %-paketet antog Europeiska kommissionen den 14 juli 2021 ett förslag till ändring av energieffektivitetsdirektivet. Genom förslaget skärps energieffektivitetsmålen, de nuva-rande energieffektivitetsåtgärderna effektiviseras och nya åtgärder och mål föreslås.

Den 18 maj 2022 offentliggjorde Europeiska kommissionen planen REPowerEU, vars mål är att EU så snart som möjligt ska frigöra sig från beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland samt att påskynda omställningen till ren energi. Som ett led i planen REPowerEU föreslår kommissionen att energieffektivitetsmålet (att den slutliga energiförbrukningen i Finland ska vara högst 250 TWh år 2030), som redan skärptes genom förslaget till energieffektivitetsdirektiv, ska skärpas ytterligare.

Länkar till kommissionens material: 

Finlands ståndpunkt finns på riksdagens webbplats.


Ytterligare upplysningar: pia.kotro(at)gov.fi och juhani.tirkkonen(at)gov.fi