Revidering av energieffektivitetsdirektivet

Europeiska kommissionen publicerade den 14 juli 2021 som en del av det s.k. 55%-paketet ett förslag till ändring av energieffektivitetsdirektivet. Rådet nådde en allmän riktlinje den 27 juni 2022. Trepartsförhandlingarna slutfördes och direktivet antogs genom omröstning i rådet och parlamentet i juli 2023. Direktivtexten publiceras i den officiella tidningen i september 2023 och den träder i kraft i oktober 2023.

Det nationella genomförandet tar 24 månader, vilket innebär att till exempel den lagstiftning som genomförandet förutsätter ska vara i kraft i oktober 2025.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av det reviderade energieffektivitetsdirektivet. Arbetsgruppen planerar åtgärderna och bereder den lagstiftning som behövs. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till den 31 december 2024.

Ytterligare upplysningar: pia.kotro(at)gov.fi och juhani.tirkkonen(at)gov.fi