Internationellt samarbete

För att man ska kunna bemöta den globala konkurrensen om kompetens och kunnande krävs att den inhemska forsknings- och innovationsverksamheten internationaliseras. Det stöder Finlands egen tillväxt och utveckling, stärker det multilaterala och bilaterala samarbetet med de viktigaste partnerländerna, främjar våra påverkningsmöjligheter som en del av större sammanslutningar samt förbättrar vår förmåga att bära ansvar för lösandet av gemensamma, gränsöverskridande problem.

Det internationella forsknings- och innovationssamarbetet är ofta avtalsbaserat och baserar sig bl.a. på medlemskap i Europeiska unionen och internationella eller europeiska organisationer inom området.

EU:s forsknings- och innovationspolitik

Syftet med EU:s forsknings- och innovationspolitik är att stödja unionens konkurrenskraft, även utvecklingen av industrins konkurrenskraft samt att främja forskning, som ses som nödvändig med tanke på EU:s övriga politik.   

EU:s åtgärder begränsar sig i regel till finansiering av forsknings- och innovationsverksamhet och förbättrande av verksamhetsförhållandena samt åtgärder som stöder gränsöverskridande samarbete. Den forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras av EU genomförs inom ramprogram som sträcker sig över flera år. Det pågående ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, som gäller perioden 2014–2020, är det åttonde i ordningen.

Rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) fattar behövliga beslut tillsammans med Europaparlamentet. Finland strävar efter att aktivt påverka utvecklingen av EU:s forsknings- och innovationspolitik med målet att trygga de nationella intressena samtidigt som hela Europas konkurrenskraft stärks.

Fastställandet av Finlands ståndpunkt i frågor som gäller EU:s forsknings- och innovationspolitik sker i enlighet med statsrådets gemensamma förfarande. Arbets- och näringsministeriet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för följandet och beredningen av EU:s forsknings- och innovationsärenden och utformandet av Finlands ställningstaganden.

I Europaparlamentet ligger huvudansvaret för forsknings- och innovationspolitiken på utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

EU är även i det globala samarbetet en viktig kanal för utövande av inflytande och samarbete. Under ledning av kommissionen för EU dialog med tredjeländer för att stärka ett mer omfattande forsknings- och innovationssamarbete i enlighet med EU:s politiska mål. EU har flera internationella, bilaterala och multilaterala avtal med tredjeländer inom området forskning och teknologisk utveckling.

Ytterligare uppgifter:

Timo Haapalehto - timo.haapalehto(at)tem.fi
Hanna Vuorinen - hanna.vuorinen(at)tem.fi