Strategier

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering betonas hållbar ekonomisk tillväxt som bidrar till ett finanspolitiskt starkt och engagerat samhälle. Arbets- och näringsministeriet och dess förvaltningsområde har en central roll när det gäller att skapa en hållbar ekonomi och vända Finlands skuldsättning i nedåtgående riktning.

Viktiga huvudmål i regeringsprogrammet med tanke på arbets- och näringsministeriets ansvarsområde är målen att nå en sysselsättningsgrad på 80 procent före 2031 och att höja FoUI-finansieringen till 4 procent av bruttonationalprodukten före 2030. En viktig innehållsmässig prioritering är främjandet av en ren omställning inom näringslivet och energiproduktionen. Tillgången på kompetent arbetskraft blir en mer och mer avgörande fråga när det gäller att skapa en hållbar ekonomi.

Arbets- och näringsministeriet ska uppdatera strategin för sitt förvaltningsområde i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer under hösten 2023. Strategin för förvaltningsområdet stöder ett effektivt och verkningsfullt genomförande av regeringsprogrammet 2023–2027. Den uppdaterade strategiska ramen utgör utgångspunkten för innehållet i resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering