Strategier

En strategi för hållbar tillväxt har skrivits in i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Den har som mål en mångsidigare näringsstruktur, produktivitetsökning, ökning av exporten, förnyelse av företag och stärkande av deras verksamhetsbetingelser samt skapande av internationella ekosystem i miljardklass. ANM:s tidigare tillväxtpolitiska riktlinjer uppdateras och samordnas med dess strategi för hållbar tillväxt. ANM:s Agenda för hållbar tillväxt finns här (länk). Strategin för hållbar tillväxt hör även samman med andra dokument som nämnts i regeringsprogrammet och som ska beredas, såsom strategi för företagande, program för internationell tillväxt och EU:s industripolitiska strategi. Även strategin för minskade koldioxidutsläpp i regeringsprogrammet fastställer ramvillkoren för strategin för hållbar tillväxt samtidigt som förändringarna på energimarknaden erbjuder möjligheter för tillväxt för den finländska kompetensen.

Sysselsättningsmål i regeringsprogrammet är att sysselsättningsgraden höjs till 75 procent och antalet sysselsatta ökar med minst 60 000 före utgången av 2023. Samtidigt har arbetslöshetsgraden sjunkit till 4,8 procent. Strategin för hållbar tillväxt bidrar till att målen nås.

Regeringsprogrammet