Specialunderstöd för främjande av export och internationell tillväxt

Specialunderstöd för år 2024 för projekt som främjar företagens export och internationella tillväxt kan nu sökas via arbets- och näringsministeriet.

Målet för statsunderstöden är att stödja allmännyttiga projekt som främjar små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering samt deras export, internationella tillväxt och konkurrenskraft. Ansökningstiden för 2024 års understöd är 20.12.2023–31.1.2024.

Understöden beviljas ur moment 32.01.40.

Ansökningsvillkor

Specialunderstödets centrala mål är att stödja avgiftsfria rådgivningstjänster som syftar till att främja små och medelstora företags export inom centrala när- och tillväxtmarknader. Tjänsterna som tillhandahålls via projekten som stöds och nätverks- och kundrelationssamarbetet som ska utvecklas ska på ett konkret sätt och på nationell nivå stärka och komplettera tjänsterna som erbjuds av de centrala aktörerna (utrikesministeriet, Business Finland, Finnvera, NTM-centralerna) i Team Finland-nätverket som utgörs av offentliga internationaliseringstjänsteleverantörer.

Läs mer om Team Finland-nätverket

Specialunderstöd kan beviljas för projekt som innehåller avgiftsfria och allmännyttiga expert-, informations- och rådgivningstjänster som stöder små och medelstora företags export, förutsättningar för internationalisering och internationella konkurrenskraft och tillväxt. Projekten som stöds ska utveckla och diversifiera finländska små och medelstora företags exportverksamhet och förbättra dessa företags konkurrenskraft i en föränderlig marknadssituation. 

Understöd kan beviljas för projekt förknippade med icke-ekonomisk verksamhet som bedrivs av sammanslutningar som idkar allmännyttig verksamhet och som är registrerade i Finland (i särskilda fall utomlands). Expert-, informations- och rådgivningstjänsterna som projekten producerar ska främja de ovan nämnda statsunderstödsmålen.

Åtgärder inom de allmännyttiga projekt som stöds kan vara bland annat genomförande av informations- och rådgivningstjänster, utarbetande av publikations- och utbildningsmaterial, organisering av workshoppar och ordnande av marknadsöversikter och informationsinslag. Åtgärderna får inte innehålla företagsspecifika tjänster.

Stöd som beviljas

Understödsbeloppet som kan beviljas för projektet är högst 75 procent, i regel dock 50 procent, av projektets totala godtagbara kostnader. Utifrån särskilda motiveringar kan arbets- och näringsministeriet besluta att stödet är högst 75 procent av de totala godtagbara kostnaderna. Som särskilt skäl betraktas att understödet som beviljas har en betydande inverkan på genomförandet av projektet och att effektiviteten som uppnås med den understödda verksamheten enligt statsbidragsmyndighetens uppskattning är särskilt bra och nödvändig.

Lisätiedot:

(från och med 2.1.2024) specialsakkunnig Riku Tsokkinen, tfn 0295 047 315, [email protected]