Statistik som stöd för beslutsfattandet

För planeringen av integrationspolitiken behövs uppföljningsinformation. Arbets- och näringsministeriet sammanställer registeruppgifter om invandring och invandrares levnadsförhållanden till statistik.

Indikatorer som verktyg för utvärdering och uppföljning

Utvecklandet av integrationspolitiken baserar sig på kvantitativa och kvalitativa indikatoruppgifter.

Uppföljningssystemets delområden är

  • deltagande i arbetsmarknaden
  • utbildning och lärande
  • hälsa och välbefinnande
  • politiskt deltagande
  • tillståndsprocessernas smidighet

Utifrån den information som fås från de olika delarna av uppföljningssystemet sammanställs en helhetsöversikt för bedömning av läget i fråga om integrationen, integrationsfrämjandet och de etniska relationerna. Helhetsöversikten publiceras vart fjärde år.

Ytterligare information
Villiina Kazi, villiina.kazi(at)tem.fi