Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat 55-valmiuspaketista ja sisämarkkinoiden kehittämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö
27.9.2021 12.36
Tiedote
Kuvassa ministeri Haatainen ja ministeri Lintilä

Kilpailukykyneuvostossa keskusteluaiheina on EU:n 55-valmiuspaketti, eli ilmastopaketti, teollisuuden näkökulmasta, paremman sääntelyn rooli EU:n kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden toiminnan kehittämisessä sekä eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnon uudistaminen. 

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 28.–29.9.2021. Sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavat kilpailukykyministerit tapaavat 29.9. Suomea kokouksessa edustavat työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

EU:n 55-valmiuspaketti luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Ministerien keskustelussa on keväällä 2021 päivitetyn Euroopan uuden teollisuusstrategian toteuttaminen, vihreän siirtymän nopeuttaminen ja komission heinäkuussa antama 55-valmiuspaketti teollisuuden näkökulmasta. 55-valmiuspaketin tavoitteena on varmistaa, että EU saavuttaa ilmastotavoitteensa vuonna 2030, jolloin EU:n kasvihuonepäästöjen tulee olla 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

”Eurooppalaisella teollisuudella on keskeinen rooli EU:n ilmastopaketin toteuttamisessa ja uusien energiaratkaisujen käyttöönotossa. EU-sääntelyn tulee kaikin tavoin tukea ja edistää innovaatioita ja digitalisia ratkaisuja, joiden avulla teollisuus voi parhaiten hyödyntää vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia”, elinkeinoministeri Lintilä sanoo. 

Siirtymä ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen perustuvaan toimintamalliin luo liiketoimintamahdollisuuksia ja avaa markkinoita korkealaatuisille kierrätysmateriaaleille, puhtaalle teknologialle ja innovaatioille. Myös kestävät biotalousratkaisut ovat osa EU:n strategisia työkaluja. Ilmastotavoitteiden täytyy olla kunnianhimoisia, mutta samalla pitää huomioida kattavasti toimenpiteiden vaikutukset kilpailukykyyn. 

Investoinnit teollisuutta uudistavaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin ovatkin edellytys Euroopan teollisuuden ja yritysten kilpailukyvylle ja siirtymälle kohti ilmastoneutraalia taloutta. Suomi korostaa, että valmiuspakettiin liittyvien neuvottelujen on edettävä ripeästi, jotta ilmastotoimien toteutukselle jää riittävästi aikaa.

Hyvä sääntely mahdollistaa sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan

Ministerien agendalla on myös keskustelu paremmasta sääntelystä. Paremmalla sääntelyllä edesautetaan talouden elpymistä ja uutta kasvua. Hallitusohjelmassa ja EU-selonteossa on useita EU-lainvalmistelun ja lainsäädännön laadun kehittämistä koskevia kirjauksia.

”EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailukyvyn perusta on hyvin toimivassa sääntely-ympäristössä. EU-sääntelyn on oltava selkeää, tehokasta ja vaikuttavaa”, työministeri Haatainen sanoo.

Päätöksenteon tulee perustua riittävän kattaviin vaikutusarviointeihin. Suomi tukee komission tavoitteita vaikutusarvioinnin kehittämiseksi. Pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi välttämällä hallinnollisen taakan lisäämistä. Hyvin valmistellut ja selkeät EU-säädökset tukevat myös tehokasta kansallista täytäntöönpanoa, mikä edistää kansalaisten ja yritysten oikeuksien toteutumista.

Suomi kannattaa EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön strategiatyötä

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavat ministerit kokoontuvat tiistaina 28.9. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän sijaisena Suomen EU-edustuston Coreper I -lähettiläs Tuuli-Maaria Aalto.

Kilpailukykyneuvoston kokouksessa hyväksytään neuvoston päätelmät kansainvälisestä tutkimus- ja innovaatioyhteistyöstä. Suomi pitää EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön strategiatyötä tervetulleena. Lisäksi ministerit keskustelevat eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnon kehittämisestä ja toimeenpanosta.

Lisätiedot: 

Leila Vilhunen, työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat), TEM, 0295 047 120
Nina Alatalo, elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat), TEM, 0295 047 171
Taru Löyttymäki, erityisasiantuntija (kikykoordinaattori), TEM, 0295 047 177

Sivun alkuun