Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Finland arbetar för att stärka EU:s inre marknad till förmån för medborgare och företag

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2020 14.01
Nyhet

Finland har publicerat sina synpunkter om att stärka EU:s inre marknad. EU behöver en inre marknad som fungerar på ett rättvist, öppet och transparent sätt för att uppnå unionens mål om en klimatneutral ekonomi och digitalt ledarskap. Det bör vara lättare än för närvarande att utvidga företagsverksamheten till ett annat EU-land och för konsumenter att uträtta ärenden inom hela EU.

Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater är eniga om att stärkandet av den inre marknaden är av central betydelse för EU:s ekonomiska återhämtning från coronaviruskrisen. I sitt påverkansdokument vill Finland påminna om behovet av att vidta konkreta åtgärder för att undanröja de hinder som fortfarande finns på den inre marknaden.

Finlands påverkansdokument, det så kallade non paper-dokumentet, fokuserar på att stärka den inre marknaden på längre sikt. Den innehåller också synpunkter på de meddelanden om den inre marknaden som kommissionen offentliggjorde i mars 2020 som en del av sitt initiativpaket för industripolitik.

Fokus på reglering, digitala tjänster och hinder på tjänstemarknaden

Många hinder på den inre marknaden undanröjs om medlemsstaterna genomför, tillämpar och utnyttjar EU-regleringen på ett enhetligt, effektivt och fullständigt sätt. Finland påminner om att antagandet av ny lagstiftning bör övervägas omsorgsfullt. Den bör vara ändamålsenlig och lämpa sig för dagens digitala omvärld.

Företagens och medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden på EU-nivå skulle främjas bland annat av ett gemensamt europeiskt system för elektronisk identifiering. Dessutom bör EU göra de administrativa förfarandena för försäljning av varor och tjänster över statsgränserna smidigare. Finland anser att det fortfarande finns mycket tillväxtpotential särskilt inom servicesektorn. Därför bör alla medlemsstater förbinda sig att minska hindren för rörlighet för tjänster. Därför bör alla medlemsstater förbinda sig att minska hindren för rörlighet för tjänster, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter beaktas.

Ytterligare information:

Hannele Timonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 141

Sivun alkuun