Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Barometer: SMF-företagen inom social- och hälsobranschen har fortfarande försiktigt positiva konjunkturförväntningar

Arbets- och näringsministeriet
7.6.2017 11.59
Pressmeddelande

SMF-företagen inom branschen för social- och hälsovårdstjänster har fortfarande positiva förväntningar när det gäller utvecklingen av konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden. Av SMF-företagen i branschen väntar sig 39 procent att utsikterna förbättras, medan 11 procent väntar sig att utsikterna försämras.

Uppgifterna framgår av en SMF-branschbarometer om social- och hälsobranschen, där det frågades vilka framtidsförväntningar företag har för det kommande året.

– I SMF-barometern syns att företagen redan har något positivare framtidsförväntningar. Det kan också ses att företagen har insett hur viktigt det är att utveckla innovationerna samt produktionen och produkterna, konstaterar Jaana Lappi, projektchef inom området hälsa och välfärd vid arbets- och näringsministeriet.

Även i fråga om omsättningen är förväntningarna positivare än i höstas. Å andra sidan väntar sig en majoritet av SMF-företagen att lönsamheten och soliditeten förblir oförändrad eller rentav minskar jämfört med den förra mätningen. Företagen i social- och hälsobranschen väntar sig att de i fortsättningen kommer att satsa mer på utveckling av innovationer, produktion eller produkter.

Förväntningarna på en positiv konjunkturutveckling var något lägre inom social- och hälsobranschen än inom jämförelsebranscherna – industrin och andra tjänster. 19 procent av företrädarna för SMF-företagen i branschen uppskattar att personalstyrkan om ett år kommer att vara större än för närvarande. Sex procent av dem som svarade väntade sig att personalstyrkan kommer att minska.

Bland SMF-företagen i branschen finns det fortfarande färre företag som strävar efter kraftig tillväxt och fler företag som strävar efter måttlig tillväxt eller att få behålla sin position än i SMF-företagen i jämförelsebranscherna. Å andra sidan uppskattar endast en procent av dem som svarade att deras företag kommer att upphöra med verksamheten nästa år. Förväntningarna på expandering till nya marknadsområden och på införande av nya affärsmodeller ökade från i höstas. I förnyelsen satsas det mest på personalutbildning.

Det största hindret för utveckling upplevs vara konkurrensläget i branschen. Som de största hindren för anställning av personal betraktas bikostnaderna för arbete samt en otillräcklig eller instabil efterfrågan. Knappt hälften (45 %) av företagen har inget behov att anställa personal. Företagen upplever inte heller utmaningar när det gäller tillgång på arbetskraft. 65 procent av dem som svarade säger att de får tillräckligt mycket arbetskraft i företagen.

Vart sjunde företag inom social- och hälsobranschen planerar att anpassa sin verksamhet på grund av det nuvarande konjunkturläget. Av dem som svarade hade 58 procent inte alls planerat ägarbyten. De beslutsfattare i SMF-företag som planerade ett ägarbyte tänkte oftast genomföra ägarbytet under de närmaste 3–10 åren.

För närvarande utmanas social- och hälsobranschen till förändring bland annat på grund av digitaliseringen och social- och hälsovårdsreformen. Speciellt social- och hälsovårdsreformen medför också stora möjligheter till förnyelse i branschen, i och med att det införs nya lösningar och innovationer för företag som strävar efter att utveckla dessa. Också aktörer inom den tredje sektorn har möjlighet att producera tjänster som omfattas av valfriheten. 

Uppgifterna i SMF-branschbarometern om social- och hälsobranschen baserar sig på en undersökning som Taloustutkimus Oy genomförde på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

ANM Branschtjänsts separata rapport om konjunkturbilden hos små och medelstora företag inom social- och hälsobranschen hösten 2017 finns att läsa på finska på adressen http://www.temtoimialapalvelu.fi/pk-_toimialabarometrit

Ytterligare upplysningar:
Jaana Lappi, projektchef, ANM, tfn 029 506 2658
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040

Tillbaka till toppen